ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:59
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ
4 އަހަރު ކުރިން އޮތް ބިރުވެރިކަން ނައްތާލާ، ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެވިއްޖެ: ރައީސް
 
4 އަހަރުން އައި ބޮޑު ބަދަލު ބިނާވަނީ އިދާރީގޮތުން ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒުކުރެވުމަށް
 
ރާއްޖެ އޮތީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާ އެކަހެރިވެފައި
 
މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ގައުމު އޮތީ ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައި

މީގެ 4 އަހަރު ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކަން ދެއްވިފަދައިން، އެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދެއްވުމުގައި، އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތުކުރެއްވުމެއްނެތި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް، ކަސިޔާރުކަމެއް ނެތި، ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި 4 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވިއްޖެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، މީގެ 4 އަހަރު ކުރީގައި އެމަނިކުފާނު ގައުމުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތްއިރު ގައުމު އޮތް ހާލަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެދުވަހު ގައުމުގައި އޮތީ ހާސްކަމާއި، ކަންބޮޑުވުމާއި، ބިރުވެރިކަން ކަމަށާއި، އެ ދުވަހު ގާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމުގައި ކަށަވަރުކަމެއް ނެތްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސިޔާސީ ލީޑަރުން ތިއްބެވީ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އޮތީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާ އެކަހެރިވެފައިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، 4 އަހަރު ކުރިން ރައްޔިތުން ބޭނުންވި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ، އިންސާފުގެ މަގަށް ވެރިކަން ހިންގުން ރުޖޫއަކުރުން ކަމަށާއި، ދެފުށް ފެންނަ، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވެނިވި ގާނޫނު އަސާސީގެ ތަރަހައިގެ މައްޗަށް ދައުލަތް ބިނާވުން އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ރަށެއް، އަދި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީނުވެ، މިނިވަންކަމާއެކު ހެލިފެލިވެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްވުމަށްވެސް އެދުވަހު ރައްޔިތުން ބޭނުންވިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، 4 އަހަރު ކުރިން އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މަސްއޫލިއްޔަތު ބިނާވަނީ ވަކި ޚާއްސަ ބަދަލުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ފެށުމަކީ އިދާރީގޮތުން ރާއްޖެ ހިނގަމުން މި ދާ ލާމަރުކަޒީ ބޮޑު ބަދަލު ގެނައުންކަމަށާއި، އާމްދަނީއާއި ވަޒީފާތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތްވާނެ، ހަމަހަމަ ހަމަތަކެއް، މި 4 އަހަރުގެތެރޭ ސަރުކާރަށް ހޯދިއްޖެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޖީބަށް ލުއި، ބާރުދުވެލީގައި ރަށްތައް ގުޅާލެވޭނެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ތައާރަފްކުރެވިއްޖެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާކަމަށާއި، އެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ބަލަމުން ގެންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަނީ ޒަމާންތަކެއްވީ ތޮއްޖެހުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިކަމުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ތޮއްޖެހިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހުމަކީ ރައްކާތެރިކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށާއި، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މިހާރު ކެމިކަލް ގުދަންތައް މާލެއިން ބޭރަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެކަމަށާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ގަރާޖްތަކާއި، ވަޑާންގެތައްވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން އެކަހެރިކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް