ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 22:37
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ
ވަޔަން
ޖީ20 ސަމިޓް
ޖީ20 ސަމިޓަށް ލީޑަރުން ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ޖީ20 ސަމިޓް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 15 އިން 16 އަށް އިންޑޮނީޝިޔާގެ ބާލީގައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތަރައްޤީވެފައިވާ 19 ޤައުމު އަދި އީޔޫގެ ސަމިޓު ބައްދަލުވުން، ޖީ20 ސަމިޓް އިންޑޮނީޝިޔާ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު އެކި ލީޑަރުން ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަންކަން ދަނީ ނިންމަވަމުންނެވެ. ސަމިޓް ކުރިޔަދާނީ މި މަހުގެ 15 އިން 16 އަށް އިންޑޮނީޝިޔާގެ ބާލީގައެވެ. 

ބާލީ ސަމިޓަށް ފަހު ދެން އޮންނަ ސަމިޓުގެ ޗެއާމަންކަމަށް އިންޑިޔާއިން މިހާރު ވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިތުރު ޚާއްސަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ.

ބާލީ ސަމިޓުގެ އަރިމަތިން މޯދީ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ އެއް ބައްދަލުވުމަށް ވާނީ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނަކްއާ އެކު ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުމެވެ. ރިޝީ ސުނަކް އަކީ އިންޑިޔާ ނަސްލުގެ ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު، މިދިޔަ މަހު މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ ވަނީ މޯދީއާ ފޯނުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ އިންޑިޔާ-ޔޫކޭ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓުގެ ކަންތައް ފައިނަލައިޒް ކުރައްވާފައެވެ. ބާލީގެ ބައްދަލުވުން ވެގެން ދާނީ މޯދީ އާއި ސުނަކް އަސްލު ބައްދަލުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

ބާލީގައި ނަރެންދުރަ މޯދީ އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން ބައްދަލުކުރައްވާނެ އަނެއް ބޭފުޅަކީ ފަރަންސޭސި ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޯންއެވެ. ފްރާންސުން ދާދި ފަހުން ވަނީ އެޤައުމުގެ ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓީޖިކް ރިވިއު 2022 ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގައިވާ ގޮތުން އިންޑިޔާއާ އެކު އެއްބާރުލުން އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޖީ20 ގެ 17 ވަނަ ސަމިޓް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ވެސް 14 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ އަދި ދެ ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިސާދުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ވެގެން ދާނީ ވަރަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަކަށެވެ. އެހެނީ އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުންތައް މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހަމައިން، އައު ފިނި ހަނގުރާމައެއްގެ ފެށުން ކަމަށް ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސިފަކުރަމުން ދާތީއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސަމިޓުގައި ޖީ20 ގެ ރިޔާސަތު އިންޑިޔާއާ ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. އިންޑިޔާއިން މިހާރު ވެސް ވަނީ ސަމިޓުގެ ލޯގޯ ލޯންޗުކޮށް، ތީމް އަދި ވެބްސައިޓު ވެސް ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އިންޑިޔާގެ ދިދައިގެ ކުލަތައް ހިމެނޭ ލޯގޯގައި ވަނީ އެޤައުމުގެ ޤައުމީ މާ ކަމަށް ވާ ލޮޓަސް މާ ވެސް ހިމަނާފައެވެ.

ލޯގޯ އާއި ވެބްސައިޓު ލޯންޗުކޮށްދެއްވަމުން މޯދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިޔާއަށް ޖީ20ގެ ރިޔާސަތު މި ލިބެނީ ދުނިޔޭގައި ކާރިސާ އާއި "ކެއޯސް" ހިމެނޭ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ލޮޓަސް މާ ރަމްޒުކޮށްދެނީ އުންމީދު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޖީ20 ސަމިޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވޭނީ ދުނިޔެއަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް