ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:35
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ނިޒާމް
ރާއްޖެ އޮންނަ ދިމާ ކުރިއަށް ވުރެ މުހިންމުވެއްޖެ، އެކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރޭ :މާރިޔާ
ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތީ މަޝްރަހު ބަދަލުވެ ރާއްޖެ އަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްފާނެ ކަންކަން ގިނަ
ހަރުކަށި ފިކުރާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ރާއްޖެ އޮންނަ ދިމާ ކުރިއަށް ވުރެ މުހިންމުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން "ރާއްޖެ ޓީވީ" އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ދުނިޔެ އަށް ބަލާލުމުން ކުރިން ނުފެންނަ ފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތީ މަޝްރަހަށް ބަލާ އިރު ވެސް މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ހީނުކުރާ ފަދަ ކަންތައްތައް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޔޫރަޕްގެ މެދުގައި ހަނގުރާމަ އެއް ހިނގާފާނެ ކަަމަށް ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ހީވެފައި ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިހާރު އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އިގްތިސާދަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސް އިގްތިސާދު ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއވެެ. އަދި މިހާރު ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދު ކުރިއަށް ވުރެ މުހިންމު ވެފައިވާތީ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ފޯރާ ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ދިފާއީ ގޮތުން ވެސް ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަރުކަށި ފިކުރާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް