ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 17:58
ޔޫކްރެއިންގެ ހާސަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދުން ފައިބައިފި
ޔޫކްރެއިންގެ ހާސަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދުން ފައިބައިފި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާސަންއިން ފައިބައިފި، އެކަމަކު އެއީ އަދިވެސް ރަޝިއާގެ ތަނެއްކަމަށް ދަނީ ބުނަމުން
 
ހާސަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދުން ފައިބަން އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު އަމުރުކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހު
 
މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ ހާސަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ އެގައުމުގެ ސިފައިން ނިޕްރޯގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް
 
މިހާރި އެސަރަހައްދުގައި ރަޝިއާގެ އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް، އުޅަނދެއް އަދި އޮފިސަރެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނުދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

ޔޫކްރެއިންގެ ހާސަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދުން ފައިބާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ހާސަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދުން ފައިބަން އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު އަމުރުކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފައި ވަނީ ހާސަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ އެގައުމުގެ ސިފައިންނާ، ސިފައިންގެ ހަތިޔާރާއި އުޅަނދުތައް ހުކުރު ދުވަހު، ނިޕްރޯގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު ހާސަން އިން ރަޝިއާ ސިފައިން ފޭބުމުުގެ އޮޕަރޭޝަން އެއްކޮށް ނިންމާލެވިފައިވާކަމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެސަރަހައްދުގައި ރަޝިއާގެ އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް، އުޅަނދެއް އަދި އޮފިސަރެއްވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނުދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާސަން އިން ފައިބައިފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނާ އިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާ އަދި ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އެސަރަހައްދުން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ފައިބަން މަދުވެގެން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާސަން އިން ފޭބުމާއެކު، ކްރައިމިއާ އާ ގާތަށް ޖެހުނުގެ ފުރުސަތު ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ހާސަން އިން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފޭބި ނަމަވެސް އެސަރަހައްދަކީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިފާފައިވާ އެގައުމުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑިމިޓްރީ ވަނީ މިބަދަލަކީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލެއް ކަމަށާއި އެއަށް އިތުރު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް