ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 18:53
އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އަހުމަދު އާތިފް
އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އަހުމަދު އާތިފް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް
ދައުރު ފެށުނު އިރު ދިމާވި މާލީ ދަތިކަމުން އަރައިގަނެ، އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ އާރާސްތުކުރުމާއި ދިމާލަށް
 
ޕްރައިވެކްޓް ސެކްޓަރ އާއި އެއްކޮށް 5000 ހައުސިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ޕްރައިވެޓް ޕާޓީއަކާއި ގުޅިގެން 1000 ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަން ފެށުނު އިރު ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލީގޮތުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ކަމަށާއި އެ ކަންކަމުން އަރައިގަނެ މިހާރު ކުރަމުން ދަނީ ހުޅުމާލެ އަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކަަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ދައުރު ފެށުނު އިރު 15 މަޝްރޫއުއެއް ހުއްޓިފައި އޮތް ކަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފޯމިއުލޭޓްކޮށްފައި ހުރި ގޮތާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމުގައި އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ކުންފުންޏަށް ދިމާވި މަލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ އާތިފް ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ބަދަލުވި އިރު އެޗްޑީސީގައި ސަޕްލަޔަރ ކްރެޑިޓް ހުރީ ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު މުސާރަދެވޭހާ ފައިސާކަމަށެވެ. އަދި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ވެސް މާލީ ދަތިތައް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅވުިއެވެ.

އެގޮތުން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަމައަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުރި އިރު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުމަށް ފަހު އެ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ބަދަލު ގެނައުން އެއީ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަން އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މަޝްރޫ އަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަނުޖެހި ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރޮޖެކްޓް ރިވިއުކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ބޮަޑަށް އާއްމުނާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުއަކީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުކަމަށް އާތިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި އިރު އެތަނުގެ 38% ނިމިފައިވީ ނަމަވެސް އޭރު ޑިޒައިން ހުރިގޮތުން އެންމެ ތިރީގައި ވެސް ހުރީ އެޕާޓްމެންޓްތައް ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޑިޒައިިނަށް ބަދަލު ގެނެސް 30،000 މީހުން އާބާދުވާ ތަނަކަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އާތިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުޅުމާލެ އަކީ އަރބަން ޕްރޮޖެކްޓް، ހައުސިން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަތަނަކަށް ހެދުމަށް މަގުތަކާއި، ސްކޫލް އަދި މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރައިވެކްޓް ސެކްޓަރ އާއި އެއްކޮށް 5000 ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއި ޕްރައިވެޓް ޕާޓީއަކާއި ގުޅިގެން 1000 ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ފޯމިއުލޭޓްކުރެވި އިންތިޒާމްކުރަމުންދާ ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް