ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 16:05
އެޗްޑީސީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރ
އެޗްޑީސީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އެޗްޑީސީ
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓެއިނަރައިޒްޑް ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
 
މި ސެންޓަރު ހުޅުވާފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓެއިނަރައިޒްޑް ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ސެންޓަރު ހުޅުވާފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނީގެ "ސްމާޓްކޮމް" ބްރޭންޑުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ސްމާޓް ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހުޅުވި ސެންޓަރެކެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ކޮންޓެއިނަރ ޑޭޓާ ސެންޓަރުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 99.982 އިންސައްތަ އަޕް ޓައިމް ނުވަތަ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑީ ލިބެންހުންނަ ވަގުތު ގެރެންޓީ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޑައުންޓައިމް ނުވަތަ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑޭ ވަގުތު 1.6 ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ޑޭޓާ ސެންޓަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފު ވިދާޅުވީ މި ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން މީގެކުރިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޖީކޮމް އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯކްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވާދަވެރި އަގުތަކެއްގައި ޖިއޯރިޑެންޑެންސީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ޓިއަރ ތިނެއްގެ މި ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ހަލުވި ކަމާއެކު އެއްވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯކުގެ ޚިދުމަތް ހުޅުމާލެއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކޮޓެއިނަރު އަދި ރެޑީމޭޑް ޑޭޓާ ސެންޓަރެއްގެ ސަބަބުން ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ތަރައްގީ ކުރަންދާ ވަގުތާއި ހަރަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ޑޭޓާ ސެންޓަރު ބޮޑު ކުރުމާއި ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މި ޑޭޓާ ސެންޓަރުގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ ވަގުތަށް ބޭނުންކުރެވޭ 80 ކިލޯވޮޓުގެ ބެކަޕް ޖެނެރޭޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު ރިޑަންޑަންޓް ކޫލިން ސިސްޓަމަކާއި މަދުވެގެން 24 ގަޑިއިރު ހިފަހައްޓާ ރިޑަންޑަންޓް ބެޓެރީ ބެކަޕް ސިސްޓަމެއްގެ އިތުރުން، އަމިއްލައަށް މަަސައްކަތްކުރާ މޮނީޓަރިން ސިސްޓަމެއް އެލަރޓް މެކޭނިޒަމްއާއެކު ވަނީ ގާއިމް ކޮށްފައެވެ.

މި ސެންޓަރަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އަދި އަލިފާން ނިޒާމެއްވެސް ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ޑޭޓަރ ސިސްޓަމެއްކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް