ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 16:36
މީހަކު އުވަގަށާ މެޝިނަށް ވޯޓް ކަރުދާސް އަޅަނީ
މީހަކު އުވަގަށާ މެޝިނަށް ވޯޓް ކަރުދާސް އަޅަނީ
އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު
ރައީސް ޔާމީންގެ ވޯޓު ޓައްޕާއި އުވަގަށާ މެޝިން
 
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތުތައް އޮތްކަމަށް ދައުވާ ކުރެއްވިނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެނެއްނުދޭ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިއެވެ. މި އިންތިޚާބު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށްވެސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކުގައެވެ. އެތަނަށް އެއްވެސް ފުލުހަކު ނުދެއެވެ. ކޯޓު އަމުރެއް ނުދައްކައެވެ. ވޯޓް ފޮށިތައް ގަދަކަމުން ފޭރޭކަށްވެސް ނޫޅެއެވެ. އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް ވިޔަސް އެއްވެސް ހިތްބުރަކަމެއް ނެތި އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން އެމީހުންނަށް ތަންމިނަށް ލިބުނެވެ. މިކަން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަނެ ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެޕާޓީން އިތުރަށް ކިބުރުވެރިވެ، ބޮޑާވެ، ފޮނިވީއެވެ.

އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އޭރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ހިންގެވި، ކަންތައްތައް މިއަދު ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީކަމަށްވެދާނެއެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ދެއްކެވޭ ވާހަކަފުޅުވެސް ހަނދުމަފުޅެއްނެތެވެ. ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އެންމެންނަށްވެސް ބަލައިލީމައި ފެންނަ ހުރި ވާހަކަތަކެވެ. ޕީޕީއެމުން ވޯޓް ލީ ޓައްޕަށް އަޅައިގެން ނުވަތަ އުވަގަށާ މެޝިނަށް އަޅައިގެން ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިދިކޮޅުގެ ވޯޓް ކަރުދާސްތައް އުވަގަށާ މެޝިނުގައި ނެތްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޓައްޕުތަކާއި ބާލިދީތަކުގައި އެއްޗެހި ނުއުފުލާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީން ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ ނުދައްކައި، ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ހުރިނަމަ މިއަދު ގޭގައި ތިބޭނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މި ވާހަކަފުޅުތައް އަޑުއިވުމުން ހިތަށް އެރިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދުމަފުޅު ހާދަހާ ބައްޔެވެ. ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ހުރިނަމަ ޚުދު އެމަނިކުފާނު މިއަދު އެވާހަކަތަކެއް ނުދައްކަވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ރައީސް ޔާމީނެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލަމާ ހިންގަވާށެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ. އޭރު އިދިކޮޅުގައި އޮތް އެމްޑީޕީން މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީން އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސީދާ އޯޑަރަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހުރަސްއެޅިއެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށް، އެކި ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވިއެވެ.

ދެ ފަހަރަކަށް ފުލުހުން ފޮނުވައި، ވޯޓް ފޮށިތައް ކިހިލިފަތްދޮށުގައި ޖަހައިގެން ފުލުހުން ފޭރިގެން ގެންދިޔައެވެ. ވޯޓް ފޮއްޓެއް ކީއްކުރަންތޯ، އެތާނގައި ކަރުދާސްކޮޅެއް އޮތަސް ފުލުހުން އެ ގެންދިޔައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކަށް ފުލުހުން ވަދެ، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ވޯޓް ފޮށިތަކާއި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ކަރުދާސްތައް ގެންދިޔައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެމީހުން ތަންފީޒުކުރީ ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބޮޑު އަމުރުގައިވެސް އެމްޑީޕީގެ ނަން ނުބައިކޮށް އޮތްކަމަށް އޭރު އެޕާޓީން ބުނަމުން ދިޔައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ނަން ނުބައިކޮށް އޮތުމުން އެޕާޓީން ބުނީ އެއީ އެޕާޓީއަށް އޮތް އަމުރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އަމުރުން އެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ހުއްޓުވިދާނެ ކަމާ މެދު އެމްޑީޕީން އޭރު ދިޔައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓް ފޮށިތައް ފުލުހުން ގެންދަނީ

ކަންމިހެން ހުއްޓަސް، އޭރު މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން އެމްޑީޕީއަށް އެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދިނެވެ. އޭރު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުނީ ފުލުހުންގެ ހުރަސް އެޅުންތަކާއެކު، އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ. ބޮޑެތި ކަޅުހަމާއި ޑަބިޔާ އަދި ސިމެންތި ގަށާ މެޝިންވެސް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެންމެ ފަހު ވަގުތު ބޭނުންކުރިއެވެ. އެއަށް މީހުން ވޯޓުލިއެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ހިފައިގެން މީހުންގެ ގާތަށް ގޭގެއަށްވެސް ދިޔައެވެ. އޭރު އޮތް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް މިނިވަންކަން އޮތީ މި މިންވަރަށެވެ.

އިދިކޮޅުން ހަރަކާތެއް ބޭއްވިޔަސް އެތަނަކަށް ފުލުހުން ފޮނުވައި، އެތަނުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއެކު ހެދިކާތައްވެސް ފުލުހުން ގެންދިޔަކަން މަނިކުފާނު ހަމަ ހަނދުމަފުޅު ނެތީތޯއެވެ. މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތުތައް އޮތްކަމަށް ދައުވާކުރައްވާއިރު، އެ ފުރުސަތުތަކެއް މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ފަހިވެގެނެއް ނުދެއެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ހަގީގީ މާނަ އޮޅިވަޑައިގެންނެވީ ޚުދު މަނިކުފާނަށެވެ. މިއަދު އުފާ ފާޅުކުރައްވަމުން "ތިމަންނާމެން ވޯޓްލީ ވޯޓް ފޮއްޓަށޭ" ބުނުއްވާއިރު އެކަން އެހެން ކުރެވުނީ މި ސަރުކާރުން މަނިކުފާނު ފަދައިން ޚުދުމުހުތާރުކަން އިސް ނުކުރެއްވުމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޭރު ކަންތައް ކުރެއްވިނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވަނީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އެޅި ހަނދާންތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެފަދަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް މި ސަރުކާރުން ނުހުއްޓުވުމުން އެނގެނީ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި ލިބިފައިވާކަން ކަމަށެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ފައްޔާޒް ދެން ފާހަގަ ކުރެއްވީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން، 2018 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެކަމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ވޯޓު ފޮށިތައް ގެންދިޔަ ހާދިސާއެވެ. އޭރު ރައީސް ޔާމީން އެހެންކަންތައް ކުރެއްވި ނަމަވެސް މިއަދު އެމްޑޕީގެ ޗެއާޕާސަން އެވަނީ ޑިމޮކްރޮސީގެ ރީތި ނަމޫނާ ދައްކަވާފައެވެ.

ސިޔާސީ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ނުހުއްޓުވާކަމީ މިހާރުއޮތް ސިޔާސީ މިނިވަންކަމުގެ ހެތްކެކެވެ. މިއަދު ހާލަތު ތަފާތެވެ. މިއަދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ މަޑުމޮޅި، އެހެން މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ދަންނަ، ޑިމޮކްރަސީގެ ހަގީގީ މާނަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ވެރިއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް