ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:06
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އެދިވަޑައިގެންނެވީ އަސްކަރީ ޚިދުމަތާ ޒުވާނުން ކުރިމަތިލުމަށް
 
މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޒަމާނީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބައެއް
 
މިއަދު ގައުމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ސަލާމަތީ ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ގިނަ

އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް ޒުވާނުން ކުރިމަތުލަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުއާއި ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައިވަނީ ސިފައިންގެއަށް ތައުލީމީ ޒުވާނުންގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

03 ނޮވެމްބަރުގެ އުދުވާނަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާކަމަށާއި، މިއަދު ޤައުމަށް ހުރި ސަލާމަތީ ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށްވެސް ގިނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަންކަމާއި ކުރިމަތިލުމަށް މިއަދުގެ އަސްކަރިއްޔާ ބިނާކުރަމުންދާއިރު، އެއީ ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ ބައެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރައްވަން މާރިޔާ ވަނީ ސިފައިންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ހަރުދަނާކުރުމަށް 1988 ގެ ފަހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށުނު ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ދިވެހި ސިފައިންނަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި، ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ހޯދާދެމުން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކޯއްޓޭތަކުގައި ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދުމުގެ ގައުމީ ދިދަ ވިހުރެމުން އެދަނީ ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމް ފަދަ ބަޠަލުންގެ ޤައުމީ ފިދާގެ ހަނދާންތައް އާކޮށްދެއްމުން ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ ޝަހީދު ހުސެން އާދަމްގެ ފަޚުރުވެރި މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާއަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރު ރައްދުކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް