ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:51
ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުރި ފިހާރަގައި އަލިފާން ރޯވުން
ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުރި ފިހާރަގައި އަލިފާން ރޯވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023
ނިމިދިޔަ 5 އަހަރު އަލިފާނުގެ އެކި ޙާދިސާތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު 5.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަން ޖެހުނު
 
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ބިލްޑިންގ ކޯޑާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމަކީ ކުރުން މުހިންމު ކަމެއް
 
މާލޭގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިތުރުވަމުންދޭ
 
ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށްކުރާ އަސަރު ބޮޑު

2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، 2021 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އަލިފާނުގެ އެކި ހާދިސާތަކަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 5.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ނެރެފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައެވެ. އެގޮތުން ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށްކުރާ އަސަރު ބޮޑުވަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި، 2014 ގައި ހިނގި މާލެއިން ފެން ކެނޑުމުގެ ހާދިސާ އާއި 2019 ގައި މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ރަށްރަށުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި، އުދައެރުމާއި، ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ކުރިއާލާ އެފަދަ ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު އަންދާޒާކުރަން އުދަނގޫ ކަންކަން ކަމުގައި ވެސް ބަޖެޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، 2021 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އަލިފާނުގެ އެކި ހާދިސާތަކަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް 5.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، މި ހަރަދުތަކަކީ އަންދާޒާކުރަން ދަތި ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައިވުމުން، ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާތަކުގައި ކުރިއާލާ ހިމަނާ އަދަދުތަކެއް ނޫންކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ޚަރަދަށް ބަލައިލާއިރު، މުޅި ރާއްޖޭގައި، އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިތުރުވަމުންދާކަން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ކުރާ ޚަރަދު ބިނާވަނީ ހާދިސާގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށްކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، 2019 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއަކީ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން އިތުރަށް ޚަރަދުވި ހާދިސާއެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ބިލްޑިންގ ކޯޑާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމަކީ ކުރުން މުހިންމު ކަމެއްކަން ވެސް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސިނާއީ ސަރަހައްދުތައް އާންމުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުތަކާ ދުރުގައި ކަނޑައެޅުމާއި، ކެމިކަލް ގުދަންފަދަ ތަންތަން ރައްކާތެރި، އާންމުން ދިރިނޫޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ގާއިމުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހ. ތިލަފުށީ ގޭގައި ހުރި ހަތަރު ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ހަ ގެއެއް ވަނީ އަނދައި އަޅިއަށް ވެފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެކަކު ނިޔާވެ، 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ގެއްލުނެވެ.

އެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމާއި ގުދަންކޮށް ވިއްކުމާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

އެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން ކެމިކަލް ގުދަން ހުންނަން ޖެހެނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ވަކިން ކަމަށާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ތިން ބުރިއަށް ވުރެ އުސްކޮށް ނުހެދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ގުދަންތަކުގެ ދޮރުތަކަކީ ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް ދޮރުތަކަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް