ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:38
ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް
ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް
ރާއްޖެއެމްވީ
2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު
2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް އޮތް މިންވަރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
 
އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ 13.1 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި
 
އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 32،098.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް އޮތް މިންވަރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިންގަނޑު އެކުލަވާލީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތާއި އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގައި ކަންކަން ހިނގާފާނެ ގޮތަށް ބަލައިގެން ކަަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެން މޮނީޓަރު ކޮށްގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އަދަދެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކަންކަން ބަދަލުކޮށްގެން ތަންފީޒުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ހުރި އިރު، އެކަން އެގޮތަށް ނުވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެ އަދަދަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 32،098.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ އާ އަޅައިބަލާއިރު 21.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ އިތުރުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ޖީއެސްޓީ ރޭޓުތައް މަތިކުރުން ކަމަށް ވާއިރު، ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ 28.3 އިންސައްތަ ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ 13.1 އިންސައްތަ ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 9،096.0 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެގޮތުން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު 16 އިންސައްތައަށް މަތިވާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ އަހަރު މި ބަޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 2680.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު މިފަދައިން ބަދަލުކުރުމަށް މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހު މިހާރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ހަމައެހެންމެ، 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ އާމްދަނީތައް އިތުރުވާނެކަމަށް ވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް