ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 16:05
މީރާ
މީރާ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
އަންނަ އަހަރު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 32،098.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
 
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ 13.1 އިންސައްތަ ޖީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ
 
ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 1،040.6މިލިއަން ރުފިޔާ

2023 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 32،098.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެފަދައިން އަންދާޒާކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއާ އަޅައިބަލާއިރު 21.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ އިތުރުވާ މައިގަނޑުސަބަބަކީ، ޖީއެސްޓީ ރޭޓުތައް މަތިކުރުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ އާމްދަނީތައް އިތުރުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރާއި މެދުރާސްތާގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރަމުންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ވެސް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ 28.3 އިންސައްތަ ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ 13.1 އިންސައްތަ ޖީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 9،096.0 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެގޮތުން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު 16 އިންސައްތައަށް މަތިވާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ އަހަރު މި ބަޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 2680.8 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު މިފަދައިން ބަދަލުކުރުމަށް މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހު މިހާރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ އިތުރު ތަފްސީލްތަކަށް ބަލާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 903.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 1،040.6މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް