ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 09:54
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023
އަންނަ އަހަރު ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 1040.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފި
 
މެދުރާސްތާގައި އަހަރުން އަހަރަށް ބެޑްނައިޓްސްގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
 
މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ކުރިން ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރުވާނެ

ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 1040.6 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ބަޖެޓުގައިވާގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި ކުރިއެރުންތަކާއެކު، ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2020 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 0.128 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.  

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރާއި، ހޭދަކުރާ ރޭތަކުގެ އަދަދު ކޮވިޑް-19 ގެ ކުރީގެ މިންވަރަށް ވާސިލުވެފައިނުވާތީ، ގްރީން ޓެކުހުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު ދަށްކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެއެވެ.  

އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާއި ބެޑް ނައިޓްސްގެ އަދަދު، 2019 ވަނަ އަހަރު ހުރި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީ، މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ކުރިން ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް މިހާރު ވަނީ އަންދާޒާ ކޮށްފައެވެ.  

ބަޖެޓުގައިވާގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 1040.6 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ބަޖެޓުގައިވެއެވެ.  

އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ އަންދާޒާތައް ބިނާވަނީ ބެޑްނައިޓްސްގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާތީ އާއި މެދުރާސްތާގައި އަހަރުން އަހަރަށް ބެޑްނައިޓްސްގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީވެސް އިތުރުވަމުންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.  

މީގެއިތުރުން ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އެގާރަވަނަ އިސްލާހުގެ ދަށުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ، ފަންސާސް ކޮޓަރިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮޓަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 6 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގަންފަށާނެތީ މި އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް