ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 16:46
ހިޔާ ފްލެޓްތައް
ހިޔާ ފްލެޓްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ މިދަނީ ވާހަކަދައްކަމުން، ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު: އެޗްޑީސީ
 
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެމުންދާކަމަށް އެޗްޑީސީއިން ބުނޭ
 
ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ 31-41 އިންސައްތަ މީހުން ގަވާއިދުން ކުއްޔެއް ނުދައްކާ
 
ކުލި ނުދައްކަނީ 2،345 އެޕާޓްމަންޓުން

ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ ފަރާތްތަަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެމުންދާކަމަށް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 31-41 އިންސައްތަ މީހުން ގަވާއިދުން ކުލި ދައްކަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދާދިފަހުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމްވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ފްލެޓްތަކަކީ ފައިސާ ދައްކައިގެން އެތަން އަމިއްލަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ސްކީމުތަކުގެ ދަށުން އަޅާ ފްލެޓްތަކަށް ވާއިރު، ފައިސާ ނުދެއްކުމަކީ ސަރުކާރަށް އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއްކަން އަސްލަމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނަމަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަންވެސް އަސްލަމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ވޯރލްޑް ބޭންކުން މި މަހު ނެރުނު "މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަޕްޑޭޓް" ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ފްލެޓަށް ކުލި ނުދައްކާކަމަށެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައި މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާ ހަމައަށް ހިޔާ ފްލެޓުގައި 6،338 އާއިލާ ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 2،345 ތަނުން ކުލި ނުދައްކާކަަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އެކި ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުން ވެސް 800ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުލި ނުދައްކާކަން އެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ.

މިހާރުވެސް ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތު ދެމުންދާއިރު، އެ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކުލި ދައްކަން ދޭ މިފަދަ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފާކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭކަމަށް ވޯރލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައި، އެފަދަ ފްލެޓްތައް އަތުލުމުގެ ބާރު އެޗްޑީސީއަށް އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ބައެއްގެ އަތުން ފްލެޓެއް އަތުލަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން އެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ފްލެޓްތަކުގެ އެކި ފްލެޓްތަކުގެ އެގްރީމެންޓްތަކުގައި، އެ ތަންތަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ އަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތައް ހުރީ ތަފާތުކޮށެވެ. ބައެއް ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާވާއިރު، ބައެއް ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ އެތަންތަން އަތުލުމުގެ ބާރު އެޗްޑީސީއަށް ވަނީ ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފަދަ ތަންތަނަކީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓްތަކަށް ވުމާއެކު ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ބަޔަކު ފްލެޓްތަކުން ނެރޭނަމަ، އެކަމާމެދު ރާއްޖޭގައި ހުރި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއެވެ. މީގެ ކުރިން ފްލެޓްތަކާ ގުޅުންހުރި އެހެން ކަންކަމުގައިވެސް އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަމަލުނުކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެޗްޑީސީއަށް ވަނީ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 20:58
ވަރަބިދުނުކޮތަރު ވަރަބިދުނުކޮތަރު
ކޮންކަމެއްގަ ހަމައެއް އޮތީ . އިންސާފެއް އޮތީ . ފައިސާނުދެއްކިއަސް އުޅޭންނުޖެހޭބަޔަކު އުޅުނަސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ، ކުރާކަމެއް ނެތް . ބަޑޭރި ކޮށި ތަކުގަ ގުޅުމެއް ނެތް މީހުން އުޅޭއިރު ވަޒީފާ އިން ވަކިވާމީހުން ނިކުންނަށް ޖެހޭ ތަނެއްގަ އާއްމުން ނަށް ކުއްޔަށް ވެސް ދެނީ . ފައިސަފޮއްޗެއް ލިބެން ނެތް މީހުން ނަށް ގެދޮރު ބަހައިގެން ލިބެން އޮތް މީހުން ނަށް ވެސް ފުލެޓް ދީ ނިކަމެތިންގެ ބޮލުގަ އަގުބޮޑު ފުލެޓް އަޅުވަނީ ގެއެއް ދޮރެއް ނެތްމީހުން ނެތިގެނެއް ނޫން . އިންސާފާ އަދުލު ވެރި ކަން ނެތީމަ . މިގައުމުން އެއްޗެއް ލިބޭތޯ ނުއުޅޭން ވެސް ވީ. އަދުލަ އިންސާފު ނެތީމަ . ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގަ ވެސް އިސްވާނީ ޕާޓީ . .