ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 08:57
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މުހިންމު އިސްލާހެއް: ޓީމް
 
ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަކީ ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ ފަރަގު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ޓީމުން ބުނޭ
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމާ ދެކޮޅު

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ މުހިންމު އިސްލާހެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން (ޓީމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ޓީމުން ބުނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް އިޤްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިތުރުކޮށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސް އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނުހަނު މުހިންމު އިސްލާހެއްކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތާއި މުދަލުން ނަގާ ޓެކްސް (ޓީޖީއެސްޓީ) އިތުރުކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ފާއިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) އާއި އާމްދަނީ އިން ނަގާ ޓެކްސް (އިންކަމް ޓެކްސް) ޕްރޮގްރެސިވްކޮށް އިތުރު ކުރުމަކީ މުޅި ގައުމުގެ އިޤްތިސާދަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ ފަރަގު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

ޓީމުން ވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހި، ނުދައްކާ ހުރި ޓެކްސް ފައިސާ އާއި ބިމު ކުލި މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ދައުލަތަށް ހޯދުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން ދެކޭ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި 50 އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތް ދެމި އޮތީ ރިސޯޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރު އެ ސިނާއަތް ޒިންމާދާރު، ދެމެހެއްޓެނިވި، އަދި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ހިންގޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމަށާއި އެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ހައްގުތައް ކަަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ޓީމުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޓެކްސް އިސްލާހަށް ތާއީދުކޮށް ޓީމުން ބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު އެކަމާ އެ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ދެކޮޅެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ކުރިން އަދި އިތުރު ދުވަސްކޮޅެއް އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ޖެހެއެވެ.

ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން މުދަލާއި އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) ހަ އިންސައްތައިން އަށް އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރުމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް (ޓީޖީއެސްޓީ) 12 އިންސައްތައިން 16 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރާ ބިލް މަޖީލީހުން ބަލައިގަނެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ އިހަވަންދޫގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުއެވެ. އެ ބިލް މިހާރު އޮތީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައިފި ނަމަ، އާމްދަނީން ރިކަރަންޓް ހަރަދުތައް ހަމަނުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ފާހަގަވާތީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް