ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:31
ރެފިއުޖީންގެ އޮއެވަރު އެންމެ ގަދަވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، ލުބްނާނުން ވަނީ ސޫރިޔާގެ 1.2 މިލިއަނެއްހާ ރެފިއުޖީންނަށް ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ
ސޫރިޔާ ރެފިއުޖީން
ޤައުމު ދޫކުރި ސޫރިޔާ ރެފިއުޖީން ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކުގައި ވެސް އުފަން ވަޒަނަށް
 
ސޫރިޔާގެ އިރުއުތުރު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް، އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އަލުން ބަދަލުވުމަށް 700 އެއްހާ ރެފިއުޖީން އެއްބަސްވެފައިވޭ
 
ސޫރިޔާ އަށް އެތެރެވުމަށް ރެފިއުޖީން ތިބީ، ދަބަސްތަކުގެ އިތުރުން، ކަރަންޓުދޭ ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި ފުރިޖުތަކުގެ އިތުރުން ކުކުޅުތައްވެސް ހިފައިގެން
 
ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދގެ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ލުބްނާންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންގެ ޢަދަދު 8 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަނގުރާމަ ކުރި ސޫރިޔާ ދޫކޮށް، ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ލުބްނާނަށް ހިޖުރަ ކުރި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު، އަލުން އަނބުރާ ސޫރިޔާއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ލުބްނާނުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ ރީޕެޓްރިއޭޝަން ސްކީމްގެ ތެރެއިން ސޫރިޔާއަށް އަލުން ބަދަލުވި ރެފިއުޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު ސޫރިޔާއަށް އެތެރެވެފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރެފިއުޖީން އަލުން ސޫރިޔާއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބެއިރޫތުން ހިންގާ ސްކީމަކީ، ފުރައްސާރައާއި މަޖުބޫރުކަން އެކުލެވިގެންވާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ބުނެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރާ ގުރޫޕުތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

ސޫރިޔާގެ އިރުއުތުރު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް، އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އަލުން ބަދަލުވުމަށް 700 އެއްހާ ރެފިއުޖީން އެއްބަސްވެފައި ވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ސޫރިޔާއަށް އަލުން އެތެރެވުމަށް ދަމާލާފައިވާ ސަފުގައި ރެފިއުޖީން އެތުރި ތިބީ މުޅި ދިރިއުޅުން ކިހިލިޖަހާލައިގެންނެވެ. ދަބަސްތަކުގެ އިތުރުން، ކަރަންޓުދޭ ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި ފުރިޖުތަކުގެ އިތުރުން ކުކުޅުތައްވެސް އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުއްޓެވެ.

އަހަރަމެން ބޭނުމީ އަހަރަމެންގެ އަމިއްލަ ޤައުމަށް އެނބުރި ދާން. އެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ. އަހަރަމެން އައީ އަހަރަމެންގެ ގެދޮރާއި، ބިމާއި، ފައިސާއާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފަ.
އުސާމާ ޞަބާޙް: ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީއެއް

ލުބްނާނުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ރީޕެޓްރިއޭޝަން މަޝްރޫއަކީ ސޫރިޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކިއުރިޓީ އޭޖެންސީއިން ހިންގަމުން ދިޔަ މަޝްރޫއެއްގެ ރޫޙު އަލުން ދިރުވައިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާ، އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަލުން ސޫރިޔާއަށް މީހުން ގެންދަނީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކަމަށެވެ.

ސޫރިޔާގެ 11 އަހަރުވީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާންތައް، އެ އޮތް ގޮތަށް އޮތް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ދިއުމާއި، މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ނުރައްކާ އޮތުމަކީ، އެހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަލުން އަނބުރާ ސޫރިޔާއަށް ގެންދިއުމުމަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އދއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދގެ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ލުބްނާންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންގެ ޢަދަދު 8 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އެ މީހުންނަކީ ސޫރިޔާގެ ރައީސް، ބައްޝާރު އަލް-އަސަދާ ދެކޮޅަށް 2011 ވަނަ އަހަރު ފެށި ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކުގައި ހަނގުރާމައިގެ ކުލަ ޖެހިގެން ދިޔަ ވަރުގަދަ ކޯޅުންގަނޑުގެ ތެރެއިން ލުބްނާނަށް ބަދަލުވި ރެފިއުޖީންނެވެ. ރެފިއުޖީންގެ އޮއެވަރު އެންމެ ގަދަވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، ލުބްނާނުން ވަނީ ސޫރިޔާގެ 1.2 މިލިއަނެއްހާ ރެފިއުޖީންނަށް ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު، ލުބްނާންގެ ޖެނެރަލް ސެކިއުރިޓީ އޭޖެންސީއިން ވަނީ، ސޫރިޔާއަށް އަލުން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަން ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާދީފައެވެ. އަދި އެމީހަކީ ސޫރިޔާއިން ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫން ކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައިވެސް ލުބްނާންގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް އޮތީ ހަމަޖައްސާދީފައެވެ.

އަހަރަމެންނަށް އެހީވެދީ، އަހަރަމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުޑަނަމަވެސް ލުއި ކަމެއް ހޯދާދިން އިދާރާތަކާއި، ހުރިހާ އެންމެނަށ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެނބުރި ދިއުން ލަސްވި އެތައް ސަބަބެއް އެބަހުރި. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ފައިސާ. ދެވަނަ ކަމަކީ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު. އަހަރަމެންގެ އަމިއްލަ ޤައުމަށް އަލުން އެނބުރި ދިއުން ހުއްޓުވި ބައިވަރު ސަބަބު އެބަހުރި.
ޢުމަރު ބުރާކީ؛ ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީއެއް

ލުބްނާންގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކޮށާދިން އެ ރާސްތާއިން، އަލުން ސޫރިޔާއަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު، 4 ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް ތަނަވަސްވިއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު އެ ދޮރު ބަންދުވިއެވެ. އެ ދޮރު އަލުން ހުޅުވާދެއްވީ، ދާދި އަވަހަށް މަޤާމުގެ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުވެވަޑައިގަންނަވާ ލުބްނާންގެ ރައީސް މައިކަލް އައުންއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓް އައިސިސް ޖަމާއަތުން އިންތިހާ ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކި ސޫރިޔާ އޮތީ ސުންނާފަތިވެފައެވެ. އާންމުންގެ ގެދޮރާއި އާންމު އުމްރާނީ ބިނާވެށި އޮތީ ހަފުސްވެފައެވެ. ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފައެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލުބްނާނާއި ސޫރިޔާގެ ހާލަތު ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅުވާނެ.
މުޙައްމަދު ރިފާއީ؛ ސޫރިޔާ ރެފިއުޖީ

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގައި ލިބެންޖެހޭ މިންވަރަށް ސައްހަ މަޢުލޫމާތު ނުހުރެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ވަނީ ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް