ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:15
ރަޝިއާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކުގެ ޓެސްޓުތައް
ރަޝިއާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކުގެ ޓެސްޓުތައް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓުތައް ކުރުން
ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއަށް އަންގައިފި
ރަޝިއާގެ ޓެސްޓުތަކާގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ޕެންޓަގަނުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ބެލެސްޓިކް މިސައިލްތައް ޓެސްޓުކުރުން ހިމެނޭ
މިއީ ރަޝިއާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެއް

ރަޝިއާއިން އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓުތައް ރާވާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެކަން އެމެރިކާއަށް އަންގާފައިވާކަން ޕެންޓަގަނުން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ޓެސްޓުތަކާގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ޕެންޓަގަނުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ބެލެސްޓިކް މިސައިލްތައް ޓެސްޓުކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން އެއަރ ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޕެޓްރިކް ރައިޑަރ ވަނީ ގޮތައް މިއީ ރަޝިއާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެގައުމުން މިއަހަރުވެސް މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދާނެކަން ކުރިން އެންގުމަކީ އެގައުމުން ޓެސްޓުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުވެސް ރަޝިއާއިން އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތައް ޓެސްޓުކުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެކަމާ މެދު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު ހޫނުވެ، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަންވެސް ރަޝިއާއިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެގައުމުން މިފަދަ ހަތިޔާރުތައް ޓެސްޓުކުރުމަކީ އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ޔޫކްރެއިނަށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ހުޅަނގުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް