ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:20
ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހަދަން ބޭނުންކުރި ދަނގަޅު ހޮޅިއެއް އިރުމަތީ ފަރާތު ފަރުމަތީގައި
ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހަދަން ބޭނުންކުރި ދަނގަޅު ހޮޅިއެއް އިރުމަތީ ފަރާތު ފަރުމަތީގައި
ޓްވިޓަރ/ރަންނަމާރި
ކަނޑަށް ކުނި އެޅުން
ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ވައްޓާލާފައި އޮތް ދަގަނޑު ހޮޅިއަކުން ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
 
ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހަދާފައި ކަނޑަށް ކުނި އެޅި މައްސަލައިގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރި
 
ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވާނެތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައިވޭ
 
ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުމަތީގައި ދަގަނޑު ހޮޅި ގޭނި އޮތީ ވަޅުނެގިފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް ފަރުމަތިން ނުނަގާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަމުންދާ މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެއެވެ.

މާލޭގެ ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގެ ފަރުމަތީގައި އޮތް ދަގަނޑު ހޮޅީގެ ފޮޓޯއާއެކު މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ހޮޅިއަކީ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ކަނޑައަށް އަޅާލި ދަގަނޑު ކުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެކަތި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހޮޅި އޮތީ ރާޅު ނަގާ ދިމާލުގައި ކަމަށާއި، ރާޅާއެކު އެ ދަނގަޅު ހޮޅި ފަރުމަތީގައި ގޭނި، ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މިކަން އީޕީއޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވޭތޯ ވެސް އެމީހާ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޓްވީޓާއެކު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުމަތީގައި ދަގަނޑު ހޮޅި ގޭނި އޮތީ ވަޅުނެގިފައެވެ. އަދި ހޮޅި ދެމިފައި އޮތް ދިމާލުން ފަރުމަތިން މުރަކަތަކާއި ފަރުގެ ބައެއް ވަނީ ގޭނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެމީހާ ބުނެފައިވަނީ ޒުވާން ރާޅާ އެޅުންތެރިން މިހާރު ތަމްރީނު ހޯދަމުންދަނީ ކުރިއަށް އޮތް ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެ ހޮޅި އޮތީ ރާޅާ އަޅާދިމާލުން އަޑީގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއްވެއްޖެ ނަމަ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވާނެތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެތަނަށް އަޅާލި ކުނި ނެގުމުގެ ޒިންމާއަކީ މުއިއްޒު ނަންގަވަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ޓުވީޓާއި ގުޅިގެން އާންމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ ތިކަމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހެންޔާ އަޅާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މިވަގުތު އީޕީއޭ އެފްކޮންސްއާ އެކު ބިޒީ ކަމަށެވެ. އެހެން މީހަކު ބުނެފައިވަނީ ރާޅާ އެޅުންތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެތަނުން އެ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިތުރު މީހަކު ބުނެފައިވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އެންމެން ތިބީ ބިރުން ކަމަށެވެ. އީޕީއޭ އޭ، އެހެން ބަޔެކޭ ކިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ގުޅީފަޅުގެ ފަރުމައްޗަށް ދަގަނޑު ހޮޅިތަކާއި ކުނި އެޅި އިރު އީޕީއޭ ކޮބައިތޯ އާއި ބަސްބުނުމުގެ އިންސާފު ވެސް ގާދޫކޮލުން ބެރުވެފައި އޮތް ގައުމެއްގައި ފެންނާނެ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާނެ ކަމަށް އެ މީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ބުނެފައިވަނީ ގެއްލުންވީ ވިލިމާލެ ފަރަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. ތިކަމުން (އިރުމަތީ ފަރުމަތީގައި އޮތް ހޮޅި) ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވީމަ އޯކޭ ވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިނަމާލޭ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ކަނޑަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި އަޅާފައި އޮތުމުން، އެތަނުގެ އީއައިއޭއާ ހިލާފުވީ ކަމަށް ނިންމައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ 892,500 (އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއިންނެވެ. އީޕީއޭއިން ބުނީ ސިނަމާލެ ބުރިޖު ސަރަހައްދުގެ ކަނޑަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި އަޅާފައިވާކަމުގެ ހެކި އެ އެޖެންސީއަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.) މެދުވެރިކޮށް ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންއިން، އެސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ އަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަގަނޑު ކުނި އުކާލެވިފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ޖެހުނީ އީޕީއޭއިން ދީފައިވާ އީއައިއޭ ޑިސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ ގޮތާއި ޙިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ، ރިޕޯޓްކުރުމަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއަކަށް ވުމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އީޕީއޭއިން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ޖަވާބުދާރީވެފައި ނުވާކަމަށް ވެސް އީޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ "ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޤަވާއިދަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިވަނީ އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުންނެވެ. ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރު އައުމާއެކު އެ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތައް ވަނީ ދެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަހާލާފައެވެ. އެގޮތުން ހައުސިންގެ ޒިންމާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ދިޔަ އިރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުންނެވެ.

ބްރިޖުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީސީސީސީ) އިންނެވެ. ބްރިޖު ހުޅުވުމަށް ފަހު ވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަގަނޑު ހޮޅި ހުރެގެން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާ ރާޅާއެޅުންތެރިން ވެސް ޝަކުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
22%
0%
11%
33%
0%
ކޮމެންޓް