ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 23:00
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މަދުވަނީ ހަގީގީ ތަރައްގީ ނެތުމުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 
އާރްޓީއެލްއާއެކު ހާހެއްހާ ވަޒީފާ އުފެދޭނެ
 
ތަރައްގީ އަންނަވަރަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އުފެދޭނެ
 
ޒުވާނުން ތައްޔާރުވެފައިތިބީ ހަމައެކަނި އޮފީސް މޭޒުދޮށުގައި ތިބެގެން އަދާކުރާ ވަޒީފާތަކަށް

ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މަދުވާ އެއް ސަބަބަކީ އެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ހަގީގީ ތަރައްގީ ގެނެވިފައި ނެތުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކަށް ރިއާޔަތްކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މި ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއް ކަމަކީ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މަދުކަން ކަމަށެވެ. އަދި އަނެއް ކަމަކީ މުޅި ދައުލަތުގެ ނިޒާމުތައް ހަަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ހަމައެކަނި އޮފީސް މޭޒުދޮށުގައި ތިބެގެން އަދާކުރާ ވަޒީފާތަކަށް ޒުވާނުން ތައްޔާރުވެފައި ތިބުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މަދުވާ އެތައް ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެއް ސަބަބަކީ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ހަގީގީ ތަރައްގީއާއި، އެންމެ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައްވެސް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުވެފައި ނެތުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ އިތުބާރު ހުރި ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފައި ނެތުމަކީވެސް މީގެ އެއް ސަބަބުކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމާއި، ބަހުގެ ނިޒާމުންވެސް ރަށްރަށުގައި އެތައް ބައިވަރު ވަޒީފާއެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމާއި، ބަހުގެ ނިޒާމު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެށިފައިވާއިރު މި ޚިދުމަތުންވެސް 300ށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ މިހާތަނަށް އުފެއްދެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް އާރްޓީއެލް ފެރީއާއި ބަހުގެ ނިޒާމު ފުޅާވެގެންދާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 1،000ށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ނޫނަސް ތަރައްގީގެ ތަފާތު މަޝްރޫއުތައް ނިމެމުންދާވަރަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ރަށްރަށުގައި އުފެދިގެންދާނެކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"