ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 16:08
އިންޓަރޕޯލް 90 ވަނަ އާންމު މަޖިލިހުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އިންޓަރޕޯލް 90 ވަނަ އާންމު މަޖިލިހުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޕޮލިސް
އިންޓަރޕޯލް 90 ވަނަ އާންމު މަޖިލިސް
އިންޓަރޕޯލް 90 ވަނަ އާންމު މަޖިލިހުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
އިންޓަރޕޯލް ޕްރޮޖެކްޓް ޖެމިނާއި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތް ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަކުން ވަނީ ދައްކާލާފައި
 
އިންޓަރޕޯލް ގްލޯބަލް ކްރައިމް ޓްރެންޑް ރިޕޯޓް ލޯންޗްކޮށްފައިވޭ

އިންޓަރޕޯލްގެ 90 ވަނަ އާންމު މަޖިލިހުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 18ން 21ށް އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަޖިލިހުގައި، މިނިސްޓަރުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެ މުއައްސަސާތަކުން ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ހިމެނޭހެން 166 ގައުމަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

މި މަޖިލިހުގައި، ދުނިޔޭގެ 195 މެމްބަރު ގައުމުގެ ކުށުގެ ހާލަތާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފުރަތަމަ "އިންޓަރޕޯލް ގްލޯބަލް ކްރައިމް ޓްރެންޑް ރިޕޯޓް'' ލޯންޗްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމް އެންޑް ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާއި، އިންޓަރޕޯލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗައިލްޑް ސެކްޝުއަލް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ޑާޓާބޭސް މެދުވެރިކޮށް، މިފަދަ ކުށްތައް ފާހަގަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުށް މަދު ވެއްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ގައުމުތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންޓަރޕޯލް 90 ވަނަ އާންމު މަޖިލިހުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ޕޮލިސް

އޭގެ އިތުރުން، އިންޓަރޕޯލް ޕްރޮޖެކްޓް ޖެމިނާއި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތް ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަކުން ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

އެގޮތުން، ޓެރަރިޒަމާއި ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކުށްތަކުގެ ނުރައްކަލާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ކޯޑިނޭޓްކޮށްގެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި، އެކަން ހާސިލުކުރެވޭނީ ބޯޑަރުތައް ހުރަސްކޮށް ފުލުހުންގެ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ބަދަލުކުރެވިގެންކަން އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އިންޓަރޕޯލުން ފޯރުކޮށްދެނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފުލުހުންގެ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ އައު ހައްލުތަކާއި ވަސީލަތްތައްކަމާއި، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އިންޓަރޕޯލް އެންސީބީ މާލެއާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި އަދި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ގެންދަނީ ބިއުރޯ އޮފް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް، ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންޓަޕޯލް ޕްރޮޖެކްޓް ޖެމިނާއިއާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރަމުންކަންވެސް ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ޖެމިނާއިގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލެއް ގާއިމުވެ، ވެށީގެ އަމާންކަން އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު އިންޓަރޕޯލުން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.  

އެގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރޕޯލް ޕްރޮޖެކްޓް ޖެމިނާއިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޯޑަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމާއި އިންޓަޕޯލް ކްރިމިނަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އިންޓަރގްރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދިޔައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް