ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:34
ލުބްނާނުން ކޮލެރާގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރެކޯޑް ކުރީ މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު، އެއީ ފާއިތުވީ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލުބްނާނުން ކޮލެރާ ބެކްޓީރިއާ ފެނިގެން ކުރި ފުރަތަމަ އިޝާރާތް
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި ކޮލެރާ ފެތުރުން
ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކުން ލުބްނާންގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ކޮލެރާ ފެތުރުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ
 
ކޮލެރާގެ ސަބަބުން ލުބްނާނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައި
 
ލުބްނާނުން ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ ކޮލެރާގެ ގިނަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ސޫރިއާގެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ކޭމްޕުތަކުން

އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ގޮތުން އިނދަޖެހި، ހީނަރު ކަމުގެ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓި، ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތުން މަޚްރޫމުވެ، ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް މުޅިންހެން ހުއްޓިފައިވާ ލުބްނާންގެ ކޭމްޕުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސޫރިއާގެ ރެފިއުޖީންނަށް ކޮލެރާ ރޯގާގެ ބިރުވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ.

ލުބްނާނުން ކޮލެރާގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރެކޯޑް ކުރީ މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އެއީ ފާއިތުވީ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލުބްނާނުން ކޮލެރާ ބެކްޓީރިއާ ފެނިގެން ކުރި ފުރަތަމަ އިޝާރާތެވެ. މިއަދު އެ ޤައުމުގައި ކޮލެރާގެ 220 ކޭސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާ އިރު، މަރުގެ 5 ކޭހެއް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ލުބްނާނުން ރެކޯޑް ކޮށްފައި ވާ ކޮލެރާގެ ގިނަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ، ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އުފަން ފަސްގަނޑު ދޫކޮށް، ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ސޫރިއާގެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ކޭމްޕުތަކުން ކަމަށް، ލުބްނާނުގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވަގުތީ ވަޒީރު ފިރާޒް އަބިއާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޤުބް އިއްލިއާސް ސަރަޙައްދުން އެކަނިވެސް 7 ކޭސް ރެކޯޑް ކޮށްފައި ވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ސޫރިއާގެ ކިތަން މީހުން ހިމެނޭ ކަމެއް، ނުވަތަ އަސަރު ފޯރާފައި ވަނީ ކޮންކޮން ކޭމްޕުތަކަކަށް ކަމެއް، ލުބްނާންގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ތަފްސީލު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޭމްޕުތަކުން ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހުންނަށް ބަލާއިރު، އެންމެ އަންހެނެއް ފިޔަވާ އެހެން މީހުންނަކަށް ކޮލެރާ ރޯގާގެ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް ނުވެސް އެނގެއެވެ.

ބިން މަތީގަ ވަޅުޖަހަނީ. ނަޖިސް ދާނީ އެތަނަށް. ސާފުވާން ބޭނުކުރާ ފެން ހިނދޭނީ އެތަނަށް. ހުރިހާ އެއްޗެއް ދާނީ އެތަނަށް. ދެން ބިންގަނޑު ތެރޭގަ އެ ފެތުރިގެންދާނީ. ކޮންތާކަށް ތޯ އެ ދަނީ، އަހަރަމެން އަންނައުނު ދޮންނަން ފެން ނަގާ ވަޅަށްތޯ އެދަނީ، އެތަނަށް އެ ދޭތޯ، މި ކަހަލަ ކަންކަމެއް އަހަރަމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ބިމު އަޑީގައިތާ އެ ވާކަމެއް އެ ވަނީ. އެ ވަނީ ވަޅުޖެހިފަ.
ޖުމާ ޖާސިރު އަލް-މަލާކް؛ ސޫރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް

9 ދަރިންގެ މަންމައެއް ކަމަށް ވާ ފާޠިމާ ހުޞައިން އޭނާގެ ހާލަތު ކިޔައިދިނެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މީ ފާޚާނާއެއް. އަހަރަމެން އެގޮތަށް މިކަން ކޮށް އުޅުނީ. އެއީ ކުރިން ފާޚާނާއެއް. މިތަނުން ވަންނާނީ. ދެން ފެންގަނޑު ބޮޑުވާން ފެށީ. މި ނަޖީހާ ކެއްކުން... ކިހިނެއް؟ އަހަރަމެން މަރުވެދާނެ.
ފާާޠިމާ ހުޞައިން؛ ސޫރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް

ފާޠިމާ ބުނާ ގޮތުގައި، ނަޖިސް ފެން ބޭރު ކުރާ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި ފެން އިސްކުރަކުން، އޭނާގެ އެންމެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު ފެން ބޯން ހުއްޓަތީ އޭނާއަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި ފެންވަޅުން ފެން ނުބުއިމަށް އޭނާގެ ދަރިންނަށް އިރުޝާދު ދެމުން ދާ ކަމަށް، ކަރުނަތައް ފޮހެމުން، ފާޠިމާ ބުންޏެވެ.

އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް ކިޔައިދެން. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހާގެ ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭނެ. އަހަރަމެން އެންމެނަކީވެސް މައިން. އެނގެއެއްނު. ވައިކޮޅެއް ޖެހިގެންވެސް ދަރިންނަށް ގެއްލުމެއް ވާކަށް އަހަރަމެން ނޭދެން. ވައިކޮޅެއްގެ ވާހަކަ މި ބުނީ.
ާފާޠިމާ ހުޞައިން؛ ސޫރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް

ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ ރެފިއުޖީން ބުނި ގޮތުގައި، ބަންދުކުރި ފުޅީގައި ހުންނަ ބޯފެނަށް ފައިސާ ދައްކަނީ އަމިއްލަ ޖީބުންނެވެ. ނަމަވެސް ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލެމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، އެއީ އަތްފޯރާ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވުން އޮތީ މާ ދުރުގައި ނޫން ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ.

ބައެއް ޙާލަތްތަކުގަ، އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް އިސްކުރަން ޖެހޭ އަނެއް ކަމެއް އޮވެދާނެ. ގޭސް ކެނިސްޓަރު ބަދަލު ކުރުމަށްވުރެ އަހަރެން އިސްކަން ދެން ސާފު ބޯފެނަށް. އެ ބަދަލުގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 0.40 ޑޮލަރު. އަހަރަމެން ބޮނީ އެ... އެއް ފަހަރަކު މަށަށް ފެނުނު، ތަޣައްޔަރު ފެން ވަޅަކާ ގުޅާފަ ހުރި އިސްކުރަކުން މަގޭ ދަރިފުޅު ފެން ބޯތީ. އެއީ ވަރަށް ނުތާހިރު ވަޅެއް. ނަޖިސް ފެން ދާނީ އެތަނަށް.
ފާޠިމާ ހުޞައިން؛ ސޫރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ބޮޑު މަންޒަރަށް ބަލާލުން މުހިންމެވެ.

އަހަރަމެން... ފުރަތަމަ ކަމަކީ ނަރުދަމާ ނިޒާމު. ބުނާނެ އެއްޗެއް މަށަކަށް ނޭނގޭ. އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ހީވަނީ ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެހެން. ދޭބަލަ ނިކަން ބަދިގެ ބަލާލަން. އެތާ ހުރި ފާޚާނާ އެ ހުރީ ހަލާކުވެފަ. ހުރިހާ އެއްޗެއް މި ސާފު ކުރަނީ ބާލިދީ ގަނޑަކުން. ދޮވެ، ތާޚިރުވާން ބޭނުން ކުރާ ބާލިދީ.
ފާޠިމާ ހުޞައިން؛ ސޫރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް

ލުބްނާންގައި ހުންނަވާ، ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ޑައިރެކްޓަރު، ޢަބްދުއްނާޞިރު އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ، ކޮލެރާގެ ސަބަބުން ލުބްނާނަށް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާ ކަމަށާ، އެހެން ޤައުމުތަކަށްވެސް ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެން ދިއުން ވަރަށް ގާތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް