ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 10:56
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑެންގީ އިޖާބަ ޕްރޮގްރާމް
އެޗްޑީސީގެ "ޑެންގީ އިޖާބަ" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވަނީ
 
ގާތްގަނޑަކަށް 500އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަޏީ ހެނދުނު 7 އިން 9:30 އަށް
 
އެޗްޑީސީ އިން ވަނީ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފެން ހަރުލާ ގޮތަށް ހުރި ބޮޑެތި ފެންގަނޑު ފަދަ ތަންތަނަށް ކެމިކަލް އަޅާފައި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ، ކްލަބް އެޗްޑީސީއިން އިސްނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑެންގީ އިޖާބަ ހަރަކާތް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އެފަދަ އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އެ ހަރަކާތަށް ފަހު "ރާއްޖެ ޓީވީ" އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވި އެޗްޑީސީގެ އިސްނެގުމާއި އެކު މިފަދަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމަކީ ހުޅުމާލެއަކީ ރައްކާތެރި ސާފު ތަނަކަށް ހެދުން ކަަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއް އަދި ފޭސް ދޭއްގެ މަގުތަކާއި، މަގުތަކުގެ ވަށައިގެން ވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ތަންތަނުގައި ފެން ހަރުލާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލާފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ހުޅުމާލެ އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާނެ ކަަމަށް އާތިފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްލަބް އެޗްޑީސީގެ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް މަރިޔަމް އަރީޝާ އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ޑެންގީ ހުން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލެ ފުުލުހުންނާއި، ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަދި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއްބާރުލުންލިބުނުކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ 9 ޒޯން އަކަށް ބަހާލައިގެން ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އާދިއްތަ ދުވަހު މުޅި ހުޅުމަލެ ފޮގްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަރީޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެ ބައިވެރިންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންކަން ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފުޅި ފަދަ ތަކެތި މަތި ނުޖަހާ މަގުމައްޗަށް އުކާފައި ހުރުމުން އޭގައި ފެން ހަރުލާ، މަދިރި އާލާވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސާފުކުރި ބައެއް ތަންތަކީ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި ވަރަށް ކައިރީގައި ހުރި ތަންތަނަށް ވުމާއި އެކު އެފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އެއް ކަަމަށް ދެކުން މުހިންމުކަން އެ ބައިވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 500އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަޏީ ހެނދުނު 7 އިން 9:30 އަށެވެ. އެޗްޑީސީ އިން ވަނީ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފެން ހަރުލާ ގޮތަށް ހުރި ބޮޑެތި ފެންގަނޑު ފަދަ ތަންތަނަށް ކެމިކަލް އަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް