ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 08:10
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ޤައުމިއްޔަތު ދިފާއުކުރުން
އެހެން ޤައުމުތަކާ އެކުގައި ހަރުދަނާ ބަދަހި ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް ޤައުމިއްޔަތު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންތެރިކަމެއް - ރައީސް
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހެދިފައި ހުންނަނީ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ޑިމޮކްރެސީއެއް ދެމެހެއްޓުމުގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޤަނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުން
ޤައުމީވަންތަކަމާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ދެމެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއެއް

އެހެން ޤައުމުތަކާ އެކުގައި ހަރުދަނާ ބަދަހި ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް ޤައުމިއްޔަތު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެއްވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤައުމިއްޔަތެއް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ހަކަތައަކީ އެބައެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން މިދަނީ ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި ކަމަށާއި، އެހެން ޤައުމުތަކާ އެކުގައި ހަރުދަނާ ބަދަހި ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް ޤައުމިއްޔަތު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ހަމަ އެހާމެ ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ޤައުމީވަންތަކަމާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ދެމެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިއަދު އުޅެމުން މިއަންނަނީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތައް ވެސް ލިބިގެން. ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޖައްވެއްގައި. ޑިމޮކްރެސީއެއް ދެމެހެއްޓުމުގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، ޤަނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުން. އެއްބަސްވެވިފައި ހުރި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަމަށް އެންމެން ތަބާވުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައި ހުންނަނީ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމަށާއި، މުޅި ޤައުމުގެ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، މުޖްތަމަޢުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި ދެބަސްވުންތައް ވެސް ޙައްލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮންމެ ނިޔަތެއްގައި ވިޔަސް، ޤާނޫނީ އިމުން ނެއްޓިގެން ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކުން މުޖްތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ޤާނޫނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި، މުޖްތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭ މީހަކަށް ވުން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ފަޚުރުވެރި ޤައުމިއްޔަތެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބި ބަޔަކަށް ވެގެންދާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމަކީ، އެ ޤައުމެއްގެ އެންމެހައި ސިފަތަކާއި އަގުތަކަށް ލޯބިކުރުން ކަމަށެވެ. އެ ޤައުމެއްގެ ކީރިތިކަމާއި ހައިބަވަންތަކަން ޤަބޫލުކުރެއްވުން ކަމަށާއި، ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެހައި ރުކުންތައް ދަމަހައްޓައި ނެގެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. އެބައެއްގެ އެއްމެދު ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި ހަމަތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން ކަމަށާއި، އެބަޔަކާ ލާމެހިފައިވާ ޠަބީޢީ ހުރިހާ ކަންކަމާ މެދު އަގަލާއި ކުލުނު އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ހަމައިން ޤައުމަކާ މެދު ދެކެން ފަށައިފި ނަމަ، އެ ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމިއްޔަތަށް ވުރެ އަގުމާތް ޖައުހަރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް