ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:27
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ފްލެޓާއި ބިން ދޫކުރުން
ފްލެޓާއި ބިން ދިނުމުގައި ވަކި ބަޔަކު ދޭ ލިސްޓަކަށް މި ސަރުކާރަކުން ނުބަލާނެ: ރައީސް އޮފީސް
 
ފްލެޓާއި، ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވީއިރު 35،861 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ވަނީ ހަމަވެފައި

މިފަހަރު ފްލެޓާއި ބިން ދޫކުރެވިގެންދާނީ ވަކި ބަޔަކު ނުވަތަ ވަކި ތަނަކުން ފޮނުވާ ލިސްޓަކަށް ބަލާފައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމާއި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 11:59 ގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް މިތަންތަން ހަވާލުކުރާާނެ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ނިމި ފްލެޓްތަކަށް މީހުންނަށް ވަދެވޭ ވަރު ވާނެ ކަމަށެވެ. ފްލެޓުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާއިރު އިތުރަށް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރާނެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އެތަންތަން ދޭއިރު، ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ތަނަކުން ފޮނުވާ ލިސްޓަކަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ މިއީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ޝަކުވާއަކާ ނުލާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިއުވާން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ބިންވެރިޔާ ސްކީމާއި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވީއިރު 35،861 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 6،208 މީހުންނެވެ. އަދި 3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކަށް އެދި 14،489 މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމަށް 15،164 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް އޮތް 3 ވަރަކަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލެއިން ގޯތި ނުދޭތާ އެތަކެއް އަހަރުވެފައިވާ އިރު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމާ، އެކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެއިން 1000 ގޯތި، އަދި ގުޅީފަޅުން 2000 ގޯތި މިބުރުގައި ދޭނެއެވެ. ޖުމްލަ 5000 ގޯތި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ މީހުންނާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 4000 ފުލެޓް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް