ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 22:06
ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ވަޔަން
މާޝަލް ލޯ ހިންގުން
ޔޫކްރެއިނުން ހިފި 4 ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ޕޫޓިން މާޝަލް ލޯ އިއުލާން ކުރައްވައިފި
 
ހަތަރު ސަރަހައްދު އެއްކޮށްލުމަކީ އަނބުރާ އިއާދަނުކުރެވޭނެ ބަދަލެއްކަމަށް ޕޫޓިން ވިދާޅުވެފައިވޭ

ގަދަބާރުން ޔޫކްރެއިނުން ހިފި ހަތަރު ސަރަހައްދު ރަޝިޔާއާ ގުޅާލިތާ ދެތިން ހަފުތާއަށްފަހު އެސަރަހައްދުގައި މާޝަލް ލޯ ހިންގެވިކަން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕޫޓިން މިކަން އިއުލާންކުރައްވާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް، ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ފޮނުއްވި އެންގެވުމެއްގައެވެ. އަދި މިކަން ހިންގުމަށް ބޮޑުވަޒީރު މީޚާއިލް މިޝުސްތިން އިސްވެ ހުންނަވައި ޚާއްސަ ކޯޑިނޭޓިންގ ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވުމަށްވެސް އަންގަވާފައިވެއެވެ.

ރަޝިޔާއާ އެއްކޮށްލިކަމަށް ދައުވާކުރާ ޑޮނެސްކް، ލުޚާންސްކް، ޚަރސަން އަދި ޒަޕޮރީޒިޔާ އެއްކޮށްލި ކޮށްލުން ބަލައިނުގަންނާނެކަމަށް ބުނެ އެއަމަލު ކުށްވެރިކޮށް، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގަރާރަށް 143 ގައުމުން ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޔޫކްރެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަނގުރާމާގައި ބުދަ ދުވަހުވެސް އިތުރު މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ތިން މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމާގައި ރަޝިޔާއަށް ލިބެމުން ދަނީ ނާކާމިޔާބާއި ގެއްލުންކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ރައީސް ޕޫޓިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، އެއްކޮށްލެވުނު ހަތަރު ސަރަހައްދުގައި މާޝަލް ލޯ ހިންގުމުން އެސަހައްދުތަކަށް ހަމަޖެހުން އައިސް އިގުތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅޭނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގަމުންގެންދާ "ޚާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަން"އަށް ކަންކަން ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ޕޫޓިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މާޝަލް ލޯ ހިންގުނުކަން އިއުލާންކުރެއްވުމުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހު، ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ވަނީ އެއްކޮށްލެވުނު ހަތަރު ސަރަހައްދު ވަނީ ރަޝިޔާގައި ހުރި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މި ހަތަރު ޓެރިޓަރީއަކީވެސް އަނބުރާ ދޫ ނުކުރެވޭނެ، ރަޝިޔަން ފެޑަރޭޝަންގެ ބައެއް ކަމަށާއި، ރަޝިޔާގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އެ ހަތަރު ސަރަހައްދުވެސް ހިމާޔަތްކުރެވިގެން ވާނެކަމުގައި ތަރުޖަމާނު ބުނެފައި ވެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިރީސްވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ހަތަރު ސަރަހައްދު އެއްކޮށްލާފައިވަނީ އޭގެ ކުރިން އާންމު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ވޯޓުލުމުގެ ހަތަރު ބުރެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ބޭއްވި ވޯޓެއްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ހަތަރު ސަރަހައްދު ރަޝިޔާއާ ގުޅާލިކަން އިއުލާންކުރެއްވުމަށް ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ރައީސް ޕޫޓިންވެސް ހުޅަނގަށް އިންޒާރު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއްކޮށްލުމަކީ އަނބުރާ އިއާދަނުކުރެވޭނެ ބަދަލެއްކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަތިޔާރު ބަހައްޓައި އަމާންދިނުމުގެ ވާހަކަތަކަށް އައުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް