ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 21:46
ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިއޮސްކުތައް
ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިއޮސްކުތައް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބްގެ ކިއޮސްކްތަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00އާ ހަމައަށް ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)ން ތަރައްގީކުރާ އެސްއެމްއީ ހަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިއޮސްތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިސްނެގުމާއެކު ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފައިވާ ހަބެކެވެ.

އެ ކުންފުނިން ކުރިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ކިއޮސްކުތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބުދަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި އެ ކުންފުނިން ބުނީ، ކިއޮސްކުތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ބީސީސީން މިފަދަ ހަބެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، އެކި ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓް އެކްސެސް ހޯދައިދިނުމާއި، މި ވިޔަފާރިތައް އިތުރު ހަރުފަތްތަކަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ޚާއްސަކުރެވިފައިވަނީ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް، ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެލައިޑް ބިލްޑިންގުގެ 3 ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެސްއެމްއީ ހަބަކީ މޯލެއްގެގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ތަނެކެވެ. އެތަނުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެސްއެމްއީ ހަބުން އަމިއްލައަށް ވިޔަފާރި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކު އުފައްދާ އުފެއްދުމަކީ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ މުޖްތަމައު ބަލައިގަންނަ، ޑިމާންޑް އޮތް، ނުވަތަ ވިއްކޭނެ މުދަލެއްކަން ޔަގީންކޮށް، ވިޔަފާރި ހުޅުވުމާ ދޭތެރޭގައި ތަޖުރިބާކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް