ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 13:05
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ގޫގުލް
މީސްމީޑިއާގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
ނަފްރަތާއި ހަމަނުޖެއްހުން އުފައްދާ ވާހަކަ މީސްމީޑިއާގައި ދެއްކުމާއި އެމެރިކާގެ ގިނަ ބަޔަކު ދެކޮޅު
 
މީހުން ބޭނުންވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް ހަދަން
 
66 އިންސައްތަ ރިޕަބްލިކަންސް ބޭނުންވަނީ ނަފްރަތު އުފެއްދޭ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަން
 
76 އިންސައްތަ ޑިމޮކްރެޓުން ބޭނުން ވަނީ ނަފްރަތު އުފެއްދޭ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަން

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި މީސްމީޑިއާގައި އިމެއް ނެތް ގޮތަށް ނަފްރަތާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމާއި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޮޅުކަން އެ ގައުމުގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެލޮން މަސްކް އާއި ކާންޔޭ ވެސްޓް އަދި ޑޮނާލްޑް ޓަރަމްޕް ފަދަ މަޝްހޫރު، ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް ވެސް ދެއްކުމަކީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަމަށާއި މީސްމީޑިއާގައި އެ މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ވަކާލާތުކުރަމުންނެވެ. އެމެރިކާގައި ހިންގި "ޔޫގޮވް" ސަރވޭއަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ އާއްމުން އެކަމާއި ދެކޮޅެވެ. އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް ހަދަންށެވެ.

ގަނާ ކުރުމާއި، ހޭޓް ސްޕީޗް ނުވަތަ ނަފްރަތު އުފައްދާ ވާހަކަތަކާއި، ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި، ކޮންސްޕިރެސީ ތިއަރީ އާއި ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަދަ ކަންކަން މީސްމީޑިއާގައި ފެތުރުމާއި ގިނަ މީހުން ދެކޮޅެވެ. އެ ދިރާސާއިން އެނގޭ ގޮތުން 76 އިންސައްތަ ޑިމޮކްރެޓުން ބޭނުން ވަނީ ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަންށެވެ. އަދި 66 އިންސައްތަ ރިޕަބްލިކަންސް ބޭނުންވަނީ އެ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަންށެވެ.

އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ދެކޮޅު މީހުން ތިބި ނަމަވެސް އެކަންކަން ދޫކޮށްލާ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން އިމެއް ނެތި ހުޅުވާލުމާއި ގިނަ މީހުން ދެކޮޅެވެ. އަދި އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ސައިބަރ ބުލީ ކުރުމާއި އެ ނޫނަސް އޮންލައިންކޮށް ހިނގާ ގަނާ ކުުރުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އާއްމުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް