ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 08:55
ޖަރުމަނުގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އަރން ޝޮއެންބޮމް
ޖަރުމަނުގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އަރން ޝޮއެންބޮމް
ދި ޓެލެގްރާފް
ޖަރުމަނުގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް މަގާމުން ވަކިކު
ރަޝިއާ އާ ގުޅުން ބާއްވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަރުމަނުގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
 
ޖަރުމަނުގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އަރން ޝޮއެންބޮމް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ އޭނާ ރަޝިއާ އާ ގުޅުން ބާއްވާކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑީއާތަކުން ތުހުމަތުކުރަން ފެށުމުން
 
އަންގާރަ ދުވަހު އަރން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިކަމުގެ ތަހުގީގެއް ވެސް ފަށާފައި
 
ޖަރުމަނުގެ ފެޑެރަލް އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުު ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން އަރން އަށް ދީފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު

ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން އެގައުމުގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އަރން ޝޮއެންބޮމް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ އޭނާ ރަޝިއާ އާ ގުޅުން ބާއްވާކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑީއާތަކުން ތުހުމަތުކުރަން ފެށުމާއެކުއެވެ. އެގޮތުން އަރން ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އަރން އަކީ ރަޝިއާގެ ކޭޖީބީގެ ކުރީގެ މެމްބަރަކު އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަލްޓެންސީއެއްގެ މެމްބަރެކެވެ. އެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަލްޓެންސީގެ ސަބްސިޑަރީއެއް ޖަރުމަނުގައި ހުޅުވުމުގައި އަރން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އަރން ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިކް ޖަރމަނީ އުފައްދާފައެވެ. އަރން އަކީ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ޖަރމަނީގެ ކޯ ފައުންޑަރެކެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ފެޑެރަލް އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުު ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން އަރން އަށް ދީފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އަރން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިކަމުގެ ތަހުގީގެއް ވެސް ފަށާފައެވެ.

އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު ވަނީ އަރން މަގާމުން ވަކިކިރެވުނީ އޭނާ އަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއެކު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޭނާ އަށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭތީކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާއަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއެކު އަލުން އަނބުރާ ނުހޯދޭނެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އަރން ވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް މިކަމުގެ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިރު، އޭނާ އަށް ދެކޮޅަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ހެކި ހުރިތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް އައިރު މިނިސްޓްރީން ބަލާފައިވާކަން ސާފު ނޫންކަމަށް އަރން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ މިހާރު ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ޖަރމަނީގެ އެކްޓިވް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ނުހަދާކަމަށާއި މިސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެ ކައުންސިލްގެ ދިހަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފުލާގައި އޭނާ ވާހަކަދައްކާފައި ވަނީ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް އަރން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖަރުމަނުގެ އިންޓެލިޖެންސް ހިދުމަތާ ގުޅޭ އެގައުމުގެ މަޖިލީސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ކޮންސްޓަންޓިން ވޮން ނޮޓްޒް ވަނީ އަރން އާ ދެކޮޅަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށް، އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީއަށް ގޮވާލާފައެވެ. ކޮންސްޓަންޓިން ވަނީ އަރން އާ ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލުންނާ މިފަހުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްތޯ ކަށަވަރުކޮށް އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން އެއީ މުހިންމުު ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއިދާރާއާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް އިތުބާރު އިތުރައް ގެއްލުން ދެވެން ނެތްކަމަށް ވެސް ކޮންސްޓަންޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަރންގެ ބަދަލުގައި އެމަގާމަށް ދެން އިސްކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅަށް ވެސް ކޮންސްޓަންޓިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް