ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:41
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ
ވަޔަން
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އަންނަ މަހު 8 ބިލިއަނަށް އަރާނެ
 
އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމަކަށް ވާނީ އިންޑިޔާ
 
މިކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ތެޅިފޮޅިނުގަތުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ކުރިޔަށް އޮތް ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު 8 ބިލިއަނަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅުމަށް އދ.ން ގޮވާލައިފިއެވެ. އދ.ން ނެރޭ ވަރލްޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ޕްރޮސްޕެކްޓްސް 2022 ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން، އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އެއް އޮތް ގައުމުގެ ގޮތުގައި މިހާތު އޮތް ޗައިނާ ފަހަތަށްޖައްސައި އިންޑިޔާއިން 2023 ވަނަ އަހަރު އެމަގާމު ހޯދާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 8 ބިލިއަނަށް އަރާތީ އެކި ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވަނީ، ކާބޯތަކެތި ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ބެހިގެން ނުދިއުމާއި، ހިޖުރަކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި، އަދި ދުނިޔޭގައިވާ އެހެނިހެންވެސް ވަސީލަތްތައް މުޅި އާބާދީއަށް ފުދޭވަރަށް ނެތްކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމެވެ.

"ދަ ގާޑިއަން"އަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި، ޔޫއެން ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ނަތާލިއާ ކާނެމް ވަނީ، ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 8 ބިލިއަނަށް އަރާތީ ގައުމުތަކުން ކަންބޮޑުވެގެން ތެޅިފޮޅިނުގަތުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޑރ. ކާނެމް ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް ތެޅިފޮޅިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ގައުމުތަކުން ކުރަންވީ ކަމަކީ މިފަދަ ބަދަލަކުން އެންމެ އަސަރުކުރާނެ ގްރޫޕްތަކަށް (މިސާލަކަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އަދި އެހެންވެސް "އެއްކައިރި ކުރެވޭ" ފަރާތްތަކަށް) އެހީވެދޭންވީކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މުހިންމު މުނާސަބަތަކީ ކޮންމެހެން ހުރިހާފަރާތްތަކުން އުފަލުން އެކަން ފާހަގަކުރާނެ މުނާސަބަތަކަށް ނުވެދާނެކަމަށެވެ. ދުނިޔެއަށް ނުތަކާވަރަށް އާބާދީ އިތުރުވާކަމަށާއި އެންމެން ދިރިތިބުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތްކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެއްބަޔަކަށް އޮންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންގެ އަދަދު ގިނަވުމަކީ ކޮންމެހެން ބިރުގަންނަންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޑރ. ކާނެމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާބާދީ އިތުރުވާ މިންވަރަށް އެކަނި ފޯކަސްކުރާނަމަ، ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ކައިރިކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގިނަފަހަރަށް ނާކާމިޔާބު އަދި ބައެއްފަހަރު ނުރައްކާވެސް ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަޖުބޫރުން ނުވިހާގޮތް ހެދުމާއި އާއިލާ ރޭވުންފަދަ ކަންކަމަކީ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަލާއިރު އޭގެ ނަތީޖާ މާރަނގަޅު ކަންކަން ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އަންހެނަކު ބޭނުން އިރަކު ކުދިން ހޯދުމުގެ އިންސާނީ ހައްގު އަންހެނުން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އާބާދީ އިތުރުވާނެ ނިސްބަތް އަންދާޒާކޮށްފައިވާގޮތުގައި، 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އިތުރުވާނީ 8 ގައުމެއްގައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނައިޖީރިޔާ، އިތިއޯޕިއާ އަދި ފިލިޕީންސް ހިމެއެވެ.     

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް