ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 16:11
ހުޅުމާލެ ގެސްޓްހައުސްއެއް
ހުޅުމާލެ ގެސްޓްހައުސްއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓޫރިސްޓް އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީ
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާވެ، 855 ގެސްޓްހައުސް އޮޕަރޭޝަންގައި
 
މި ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖުމްލަ 58،657 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި
 
ޖުމްލަ 1190 ޓޫރިސޓު އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް އޮޕަރޭޝަންގައި އެބައޮތް

މީގެ މަދު އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުވި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއެކު މިހާތަނަށް 855 ގެސްޓްހައުސްއެއް މިވަގުތު ހިންގަމުންދާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިވަގުތު 1190 ޓޫރިސޓު އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ރާއްޖޭގައި ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ގެސްޓްހައުސްތަކުންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައީ ރިސޯޓުތަކެވެ. 164 ރިސޯޓެއް މިވަގުތު ހިންގަމުންދާއިރު، 155 ސަފާރީއެއް އޮޕަރޭޝަންގައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. އަދި 3 ހޯމްސްޓޭއެއްގެ އިތުރުން 13 ހޮޓަލެއް މިވަގުތު ހިންގަމުންދެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖުމްލަ 58،657 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ރިސޯޓުތަކުގައި 40،147 އެނދު ހުރިއިރު، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި 14،006 އެނދު އެބަހުރި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަފާރީތަކުގައި 2،872 އެނދު ހިމެނޭއިރު، ހޮޓާތަކުގައި 1،616 އެނދު އަދި ހޯމްސްޓޭތަކުގައި 16 އެނދު ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،270،425 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 1 އިން 17 އާ ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ 79،805 ފަތުރުވެރިންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،381 ފަތުރުވެރިން އަންނަ ކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ.

އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަނީ އިންޑިއާ މާކެޓުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރަޝިއާއިން އަންނަމުންދާއިރު، ތިންވަނައަށް އެންމެެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް