ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 21:15
ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާވުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާނުގަނޑު ރަނގަޅު ކުރަނީ
ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާވުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާނުގަނޑު ރަނގަޅު ކުރަނީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ފީޗަރ ރިޕޯޓް
"މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވީމަތަ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހެނީ؟"
ކާނުގަނޑަކަށް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަކުން ފެނުނީ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ފައި ކާނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެ، ފަރުވާ ދޭ ފޮޓޯއެކެވެ. އެ ފޮޓޯއާއެކު ރަފީ ޖަމިއްޔާގެ ފައިންޑަރު ޑރ. އައިޝަތު ރަފިއްޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވިގޮތުގައި އަނިޔާވީ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ޓެގް ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާއިން ވެސް އެނގެނީ މުއިއްޒުއަށް ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ކަން ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އާއްމުންގެ ފަރާތުން ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް މުއިއްޒުއަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެ ފޮޓޯއަށް ކޮމެންޓް ކުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މޭޔަރ މުއިއްޒު އާއި މުޅި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ވެސް އޮތީ ފެއިލް ވެފައެވެ. މާލޭގައި އެފަދަ ކިތަންމެ ތަނެއް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރިއިރު ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރަަށް މަތި ކުރުމަށްފަހު މުއިއްޒު އުޅުއްވަނީ އަމިއްލަ ޒިންމާއިން ރެކެން ކަމަށް ބުނާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާވިކަން ހާމަކޮށް ޓްވީޓު ކުރުމާއެކު މުއިއްޒު ވަނީ އެކަމަށް އެޓެންޑުވެ، އެ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވި ކާނުގަނޑު ރަނގަޅުކޮށް، ޓްވީޓެއް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ޓްވިޓުގައި ވިދާޅުވީ ހާދިސާގެ ޚަބަރު ލިބުނުތާ ގަޑިއެއްގެ ތެރޭގައި ކާނުގަނޑު ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މުއިއްޒުގެ މި ޓްވީޓާއެކު އާއްމުން ކުރަން ފެށީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ. "މީހަކަށް އަނިޔާ ވީމަތަ ރަނގަޅު ކުރަން އެނގެނީ؟" މި ސުވާލެވެ.

މާލޭގައި ހަލާކުވެފައި ހުރީ އެންމެ ކާނުގަނޑެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ އެތައް ތަނެއް އެބަހުއްޓެވެ. ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް އެތައް ފަހަަރަކު ގެނެސްފައިވާ ތަންތަން ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ސަމާލުކަން ލިބުނީ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބުމުންނެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ކާނުގަނޑުތަކުގެ އިތުރުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އަޅާފައިި ހުންނަ ޕެލެޓުތަކަކީ ވެސް އޭގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ ތަކެއްޗެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް މިހާތަނަށް އެ ޕެލެޓުތައް ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ބުނުން ނޫން ވާހަކައެއް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެއްކިފައިނުވެއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕެލެޓް އަޅާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ، ކޮންމެ ވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެކަން އޮންނަނީ ފަސްކުރަން ޖެހިފައެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކާނުގަނޑުތަކުގެ ހާލަތު ކޮންމެ މީހަަކަށް ވެސް އެނގޭނެއެވެ. އޭގައި ހުންނަ ކޮންކްރީޓް ބައި ހަލާކުވެ، ދަގަނޑުތައް ވެސް ހުންނަނީ ފެންނަ ގޮތަށެވެ. ބައެއް ކާނުގަނޑުތަކުގައި ހުންނަ ދަގަނޑު ބުރިވެފައި ވެސް ހުރެއެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ވިލިމާލޭގައި ވެސް މަގުތަކުގެ ހާލު އޮތީ މި ފެންވަރުގައެވެ. ވިއްސާރަވެ، ފެންބޮޑުވެއްޖެނަމަ މަގުމަތީގައި ހުންނަ އެފަދަ ވަޅުގަނޑުތަކާއި ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ތަންތަން ނުފެނި، އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއެވެ.

ބައެއް މީހުން ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވި ޚަބަރާއެކު އެތަން ރަނގަޅުކޮށް މުއިއްޒު ޓްވީޓް ކުރެއްވީ ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުހީތަކުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދުވަސްވެފައިވާ އެ ކަންބޮޑުވުން އޮންނާނީ އެފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާނުވަނީސް ހައްލުވެފައި ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

އަނިޔާއެއް ލިބުމުން ކަންކަން ހައްލު ކުރަނީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަންޏެެއް ނޫނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް ކުލަ އަލި ކުރަން އެނގުނީ މީހަކު މަރުވުމުންނެވެ. އަނދިރި މަގުތައް އަލި ކުރަން ވެސް އެނގުނީ މީހަކު މަރުވުމުންނެވެ.

ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެދެނީ މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވަނީސް އެތަނެއްގައި ހުންނަ ކަންކަން އެ ހަވާލުވެގެން ތިބޭ ބަޔަކު ހައްލު ކުރުމެވެ. ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާވި ކާނުގަނޑު އެކަނި ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެންވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް މާލޭގައި އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހުރިހާ ތަނެއް ބަދަލު ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 01:30
އަލީ
ރައްޔިތުން ވެސް ބަލާނުލަނީ..ފެން މަރުވީމަ މައްސަލަ އަކަށްވަނީ ކަންދިމާވި ގޮތް މީހާގެ އަމަލު ހުރިގޮތް ބަލާ ވެސްނުލާނެ
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 00:13
Vg13
އެކަކު އުޅެނި ރުފިޔާ ގުނުމުގަ އަނެކަކު ގެއިން ކޮޓަރިޔެއް ކުޔައްދެވޭތޯ