ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 19:23
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
އީޕީއޭ
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިޔާއިން ދީފި
 
ރަޝިޔާގެ އިންޒާރާ ގުޅިގެން ނޭޓޯ އިން ދަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން
 
ނޭޓޯ އިން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް "ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން" މެންބަރުކަން ލިބޭނެ ކަމަށް
 
ރަޝިޔާ އިން ބުނީ އެކަމަކީ "ސުއިސައިޑަލް" ކަމެއް ކަމުގައި
 
ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ "އަވަސްގޮތަކަށް" ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އެދިފައި

ޔޫކްރެއިނަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރޝިޕް ދީފިނަމަ ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާއިން އިންޒާރު ދީފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ މިއަދުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފެށުމާއި ހަމަޔަށް ކަންތައް ދާނެކަމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ރަޝިޔާގެ އިސް އޮފިޝަލު ނިކޮލައި ޕަޓްރުޝޭވް އަކީ ޕުޓިންގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރޭނުން އަވަސް މެންބަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހެށީ ހަމައެކަނި ޕްރޮޕަގެންޑާގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެނީ ޔޫކްރެއިނަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދީފިނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާ ހުޅަނގަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަމަށާއި، ޔޫކްރެއިންގެ ބޭނުމަކީ އަޑުގަދަކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުން ކަމަށެވެ. އަދި ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ވެސް މިކަމުގައި ހުރި ނުރައްކާ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ނިކޮލައި ޕަޓްރުޝޭވް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ އަވަސް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ނިކޮލައި ޕަޓްރުޝޭވް ވިދާޅުވީ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ އަސަރު ކުރާނީ ހަމައެކަނި ރަޝިޔާއަށާއި ހުޅަނގުގެ މަދު ގައުމުތަކަކަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އަސަރު ކުރާނެކަން ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ. އެކަމުގެ އަސަރު މި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށާއި ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ވެގެން ދާނީ މުޅި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ވެސް ކުރިމަތިވާނެ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނޭޓޯއާ އަވަސް ގޮތަކަށް ގުޅުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވުމުގެ ދެތިންގަޑިއިރު ކުރިން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ 18 އިންސައްތަ ބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއް ރަޝިޔާއާ ގުޅާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ނޭޓޯއާ ގުޅުން އަވަސްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބެލެވޭނީ ހަމައެކަނި ރަމްޒީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެނީ އެކަން ހަމަޖެހޭނީ މެމްބަރު 30 ގައުމުގެ ރުހުން ލިބިގެން ކަމަށް ވާތީއެވެ.

ރަޝިޔާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ހުރި އިރު، ނޭޓޯ ފުޅާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މިތަކެތި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕުޓިން ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރުގެ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ބިންތައް ގުޅުވާލަން ގަސްތުކުރައްވާކަން އިއުލާާނު ކުރައްވަމުން ސެޕްޓެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރަން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަން ވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށާއި އެއީ އޮޅުވާލަންވެގެން ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ނޫން ކަމުގައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ބިރު ދެއްކުންތަކާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 1962 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ކިއުބާ މިސައިލް ކްރައިސިސްއަށްފަހު، ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވަނީ މިވަގުތު ކަމުގައެވެ. ނޭޓޯއިން ވެސް ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރު ވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފަށާފައެވެ.

ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ ދެ ބާރަކީ އެމެރިކާ އާއި ރަޝިޔާއެވެ. ދުނިޔޭގައި ހުރި ނިއުކްލިއަރ ވޯހެޑްގެ 90 އިންސައްތަ ނިސްބަތްވަނީ މި ދެ ގައުމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރަޝިޔާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރި ނަމަވެސް ރައްދުގައި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް އެގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ތަންނުދޭކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ފަރަންސޭސި ރައީސް މެކްރޯން ވެސް ވިދާޅުވީ އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ޑޮކްޓްރީން ބުނާގޮތުން ފްރާންސުން ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއެއް ދެވޭނީ ސީދާ އެގައުމަށް ހަމަލާއެއް އައުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
15%
8%
0%
62%
0%
15%
ކޮމެންޓް