ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:53
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ފޮނުވި 84 މިސައިލުގެ ތެރެއިން 43 މިސައިލް ވައްޓާލެވުނު: ޒެލެންސްކީ
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާގެ މި ހަމަލާތަކަކީ ގަސްތުގައި އެގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
އެގައުމަށް ފޮނުވި 24 ޑްރޯންގެ ތެރެއިން 13 ޑްރޯން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ކޮންމެ 10 މިނެޓަކުން ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އިރާން ޑްރޯންތައް ވައްޓާލަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެމުން ދިޔަކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި

ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވި 84 މިސައިލުގެ ތެރެއިން 43 މިސައިލް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއިން ފޮނުވި 84 މިސައިލުގެ ތެރެއިން 43 މިސައިލް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެގައުމަށް ފޮނުވި 24 ޑްރޯންގެ ތެރެއިން 13 ޑްރޯން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ 10 މިނެޓަކުން ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އިރާން ޑްރޯންތައް ވައްޓާލަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާގެ މި ހަމަލާތަކަކީ ގަސްތުގައި އެގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ތަންތަން އަލުން މަރާމާތުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެހުރިހާ ތަނަކާއި ތަކެތި ވެސް މަރާމާތުކޮށް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކްރޫސް މިސައިލުގެ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. މިއީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން މިހާ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ރަޝިއާއިން ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓު ކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތައް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އާންމުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގިނަ ސިޓީތަކަކަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅަނގު ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ލިވިވް، ޓަރނޮޕިލް، ޒިޓޮމީރްގެ އިތުރުން ދެކުނުުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޒެޕޮރީޒިއާ އާއި އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚާކީވްގެ އިތުރުން ޔޫކްރެއިންގެ މެދުގައިވާ ނިޕްރޯ ސިޓީ އާއި ކްރެމެންޝުކް ސިޓީއަށް ވެސް ވަނީ މި ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މިހަމަލާތަކުގައި 11 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކަކީ ކްރައިމިއާ ބްރިޖު ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް