ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 21:38
ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކްރޫސް މިސައިލްގެ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި
ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކްރޫސް މިސައިލްގެ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި
ރޮއިޓާސް
ކްރައިމިއަރ ބްރިޖަށް ދިން ހަމަލާ
ކްރައިމިއަރ ބްރިޖަށް ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލުގައި، މިހާތަނަށް ނުދޭވަރުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް
 
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތައް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އާންމުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގިނަ ސިޓީތަކަކަށް އަމާޒުވެފައި
 
ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި، މިހަމަލާތަކުގައި 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ލިބިފައި

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖުކަމަށްވާ ރަޝިއާގެ ކްރައިމިއާ ބްރިޖު ގޮއްވާލުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ޔޫކްރެއިންކަމަށް، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފައިވަނިކޮށް، އެބްރިޖަށް ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލުގައި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ރަޝިއާއިން ފަށައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކްރޫސް މިސައިލްގެ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. މިއީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ފެށުނު ފަހުން މިހާ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ރަޝިއާއިން ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތައް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އާންމުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގިނަ ސިޓީތަކަކަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅަނގު ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ލިވިވް، ޓަރނޮޕިލް، ޒިޓޮމީރްގެ އިތުރުން ދެކުނުުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޒެޕޮރީޒިއާއާއި އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚާކީވްގެ އިތުރުން ޔޫކްރެއިންގެ މެދުގައިވާ ނިޕްރޯ ސިޓީއާއި ކްރެމެންޝުކް ސިޓީއަށްވެސް ވަނީ މި ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މިހަމަލާތަކުގައި 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓްރަކެއް ގޮވައި ކްރައިމިއާ ބްރިޖުގެ ބައެއް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. މި ގޮވުމުގައި ޓްރަކާ ކައިރީގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކާރެއްގައި ތިބި ތިން މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވާއިރު، މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިނުގެ އިންޓެލިޖެންސް ފޯސްތަކުން ރަޝިއާގެ މުހިންމު ސިވިލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެފަދަ ހަމަލާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޕުޓިން ވަނީ އެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއްގެގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއިން މި މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިސްވެރިޔާ އެލެކްސެންޑަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ކްރައިމިއާ ބްރިޖުގައި ގޮއްވާލި ޓްރަކު ވަނީ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ބަލްގޭރިއާއާއި ޖިއޯޖިއާއާއި އަރުމީނިއާފަދަ ސަރަހައްދުތަކުން އެ ޓްރަކު ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ގޮއްވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިންކަމަށް ޕުޓިން ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރަކު ވަނީ އެކަން ދޮގުކުރައްވާއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ދެ ގައުމުގެ ތެރެއިން ޓެރަރިސްޓު ގައުމެއްގޮތުގައި އޮތީ އެންމެ ގައުމެއްކަމަށާއި، އެ ގައުމަކީ ކޮބައިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އެނގޭކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ކްރައިމިއާ ބްރިޖަކީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދެމުން އަންނަ ރަޝިއާގެ ފޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ސާމާނު ސަޕްލައި ކުރުމުގައި މުހިންމު ރޫޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް