ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 23:50
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ބަޙްރައިންގެ ކިންގް ޙަމަދު ޔުނިވަރސީޓީ ހޮސްޕިޓަލާއި ބަޙްރައިން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕާރލްސް އެންޑް ޖެމްސްޓޯން އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ބަޙްރައިންގެ ކިންގް ޙަމަދު ޔުނިވަރސީޓީ ހޮސްޕިޓަލާއި ބަޙްރައިން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕާރލްސް އެންޑް ޖެމްސްޓޯން އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ބަހުރެއިން އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބަހުރެއިންގެ ދެ މުއައްސަސާއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
 
ބަޙްރައިންގެ ކިންގް ޙަމަދު ޔުނިވަރސީޓީ ހޮސްޕިޓަލް (ކޭ.އެޗް.ޔޫ.އެޗް)އަށާއި ބަޙްރައިން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕާރލްސް އެންޑް ޖެމްސްޓޯން (ޑީ.އޭ.އެން.އޭ.ޓީ.)އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ބަޙްރައިންގެ ކިންގް ޙަމަދު ޔުނިވަރސީޓީ ހޮސްޕިޓަލް (ކޭ.އެޗް.ޔޫ.އެޗް)އަށާއި ބަޙްރައިން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕާރލްސް އެންޑް ޖެމްސްޓޯން (ޑީ.އޭ.އެން.އޭ.ޓީ.)އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަމަނާ ބަޙްރައިންގެ ކިންގް ޙަމަދު ޔުނިވަރސީޓީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮންކޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ކެންސަރު ބަލި ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަނާ ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެފަހުގެ ޒަމާނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި އަދި އެތަނުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަވާފައެވެ. ބަޙްރައިން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕާރލްސް އެންޑް ޖެމްސްޓޯންއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ޖެމޮލޮޖިކަލް ލެބޯޓްރީތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

މުހައްރަޤް ގަވަރނަރޭޓްގައި ހުންނަ ކިންގް ޙަމަދު ޔުނިވަރސީޓީ ހޮސްޕިޓަލަކީ މަތީ ފެންވަރުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކާއެކު އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ، ފަރުވާދިނުމުގެ އެންމެޒަމާނީ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް، ޓެކްނިކަލް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި މެދުކެނޑުމެއްނެތި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަނީ އެކަޑަމިކް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ބަޙްރައިން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕާރލްސް އެންޑް ޖެމްސްޓޯން އަކީ ބަހްރެއިންގެ ޒަމާންވީ މުތީ ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭ، އަދި މުތީ ޓެސްޓްކޮށް ދިރާސާކުރުމުގެ ރޮނގުން ޚާއްޞަވެފައިވާ، އަދި އެތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޖެމޮލޮޖިކަލް ލެބޯޓްރީއެކެވެ. މިތަނަކީ ބަޙްރައިންގެ ވަލީއަޙްދު އަދި ބޮޑުވަޒީރު ސަލްމާން ބިން ޙަމަދް އަލް އީސާ އަލް ޚަލީފާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 2017 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ތަނެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބަޙްރައިންއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދު ބިން އީސާ އަލް ޚަލީފާގެ ދަޢުވަތަކަށް އެ ޤައުމަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"މޯލްޑިވިއަން ޕެޓިސިއެރ އެންޑް އެލް އެންޑް އީވްސް" ސްޓޯލް ފަސްޓް ލޭޑީ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ހެދި ކުޑަކުދިންގެ ކާޓޫން އަދި ވާހަކަ ފޮތް ސިރީސްގެ ވީޑިއޯ ވަރޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި
ނަރުހުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ނާރެހަކީ އަޅައިލުމާއި ބެލެހެއްޓުން: ފަސްޓް ލޭޑީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ފަޒްނާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
ކުދިން ބޮޑުވެގެން ޒިންމާދާރު ވާނީ އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީގެން: ފަޒްނާ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނާއި ރާނީގެ ފަރާތްޕުޅުން، ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނައްތާލުމަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ކޮމަންވެލްތުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ އީދު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހަރަކާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި