ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 12:11
ލުބްނާންގެ މޭބިސްކަދުރު ބޭންކް
ލުބްނާންގައި މޭބިސްކަދުރު ބޭންކް
ބޭންކުތައް ހަފުސްވި ލުބްނާންގައި މޭބިސްކަދުރު ބޭންކެއް
 
72 ބާވަތެއްގެ މޭބިސްކަދުރު ރައްކާކޮށްފައިވޭ
 
ކޮންމެ ބާވަތަކުން 3 ވަރަކަށް ގަސް ހުރޭ
 
މޭބިސްކަދުރު ބޭންކަށް މިހާރު 6 އަހަރު ވަނީ ފުރިފައި

ތަފާތު އެކި ހުނަރާއި އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މޭބިސްކަދުރުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި މޭބިސްކަދުރަށް، ލުބްނާންގެ ދަނޑުވެރިޔާ، ކަމާލް އަލް-ސައިކަލީގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯތްބަކީ، އެތައް ޖީލަކުން ވާރުތަ ވެގެން އައިސްފައިވާ ލޯތްބެކެވެ. އޭނާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ދަނޑުގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ މޭބިސްކަދުރު އާލާކޮށް، ރައްކާ ކުރުމަށެވެ. ސައިކަލީގެ ބަހުން ނަމަ، އޭނާގެ "މޭބިސްކަދުރު ބޭންކުގައި" މިއަދު ތަފާތު 72 ބާވަތެއްގެ މޭބިސްކަދުރު އެބަހުއްޓެވެ.

ކުފާރް މެޗްކީގެ މުނިސިޕަލް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ އެންމެ އިސްކޮށް ހަވާލުވެ ހުރި ސައިކަލީ ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި، "މޭބިސްކަދުރަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމެވެ."

3 ދަރިންގެ ބައްޕަ، ސައިކަލީއަކީ މޭބިސްކަދަރު ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެ އާއިލާއިން ހަރަކާތްތެރިވާ 4 ވަނަ ޖީލެވެ.

އަހަރަމެންނާއި މޭބިސްކަދުރުގެ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ދިގު، އަދި އެހާމެ ޒަމާންވީ ވާހަކައެއް. މި ޚިޔާލު އުފެދިގެން އައީ އަހަރެންގެ ދަރިންނާ ހިސާބުން. އެ ކުދިންނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކިޔަވާ ބައެއް. އެކުދިން ބުނީ، ބައްޕާއޭ، އަހަރަމެން އަތުގަ ތަފާތު އެކި ބާވަތްބަތުގެ މޭބިސްކަދުރު އެބަހުރި ނޫންހޭ، ހިނގާށޭ އަހަރަމެންނާއި ދެންވެސް ބޭނުން ޖެހޭ ބަޔަކަށް ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތަށް، އެ ސަރަޙައްދަކަށް އެ ބާވަތްތައް ގެނެސް، ހަވާލާ ނޫނީ ރެފަރެންސަށް ބޭނުންކުރާނެ ދަނޑެއް ހަދަން. އެއީ މީގެ 6 އަހަރު ކުރިން، މި ޚިޔާލު އައި ގޮތަކީ. މޭބިސްކަދުރު ބޭންކަށް މިހާރު 6 އަހަރު. އަހަރެންގެ އަތުގަ އެބަހުރި، ވަރަށް ޒަމާންވެ، ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ 210، މޭބިސްކަދުރު ގަސް. އަހަރަމެން އެ އެއްކޮށް، ގަސްތައް ބަލަހައްޓަމުން މި ދަނީ. އޭރުން ނުބެވޭނެތާ، އަހަރަމެން އަތުގަ ބާވަތެއް ހުއްޓޭ، އެކަމަކު މިހާރު އެ ނެތި ހިނގައްޖެއެކޭ
ކަމާލް އަލް-ސައިކަލީ؛ ލުބްނާންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

ސައިކަލީގެ ދަނޑުތަކުން، ތަފާތު އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ މޭބިސްކަދުރު ވިއްކި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ މޭބިސްކަދުރު ބޭންކުގައި ރައްކާ ކުރާ ބާވަތްތަކެއް ނުވިއްކައެވެ. 72 ބާވަތެއްގެ މޭބިސްކަދުރު ރައްކާކޮށްފައިވާ އެ ބޭންކުގައި، ކޮންމެ ބާވަތަކުން 3 ވަރަކަށް ގަސް ހުރެއެވެ. އެ ހުރިހާ ގަހެއް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ، އެ ދަނޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހެމާނުންގެ ބޭނުމަށް އެކަންޏެވެ.

އަހަރެން އަތުގަ އެބަހުރި 72 ބާވަތެއް. މިހާރު ޔުނިވަރސިޓީތަކަކާ ގުޅިގެން އަހަރަމެން މި ދަނީ، މޭބިސްކަދުރުގެ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ނަގާ، އެ މައުލޫމާތު ޖަމާކޮށް، އެ ބާވަތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް ދެނެގަންނަމުން. 210 ގަހުގެ ތެރޭގަ 72 ބާވަތް އެބަ ހުރި. ކޮންމެ 3 ގަހަކީ 1 ބާވަތެއް. ﷲ އިރާދަފުޅުން، މިއިން އެއްވެސް ބާވަތެއް ގެއްލި ނުދާނެ. 3 ގަސް ހުރީމަ، ދެމިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު. އެއީ ވަރަށް ޒަމާންވީ ބާވަތްތަކެއް. އަހަރަމެންގެ ކާބަފައިން ބޭނުންކޮށް އުޅުނު ބާވަތްތައް އެއީ. އެ ބާވަތްތައް މި ބޭންކަށް ޖަމާކޮށް، މޭބިސްކަދުރު ބޭންކަކަށް މިތަން ހެދީ
ކަމާލް އަލް-ސައިކަލީ؛ ލުބްނާންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

މި ދުވަސްވަރަކީ ލުބްނާންގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަޖެހި، މާލީ ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެ، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި ވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާ އިރު، އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ސައިކަލީ ބުނީ، އޭނާގެ މޭބިސްކަދުރު ބޭންކަކީ ވަރަށް ތަފާތު ބޭންކެއް ކަމަށެވެ.

މީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ފޭރިގަތް މާލީ ބޭންކުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު ބޭންކެއް. މި ބޭންކުގަ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެއް، ނޫނީ ވަގަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ނޯންނާނެ. މީ ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް ހުޅުވާލާފަ އޮންނަ ބޭންކެއް. މިތަނަށް އައިސް، ކަންކަން ދަސްކޮށް، މޭބިސްކަދުރު ކައި، ގަސްތައް ބަލާލާ ހަދަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހަމަ މަރުހަބާ. އެހެންވީމަ، އެހެން ބޭންކުތަކާ އަހަރަމެންގެ ބޭންކު ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ
ކަމާލް އަލް-ސައިކަލީ؛ ލުބްނާންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

މުޅި ޤައުމު އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިފައި އޮތެއް ކަމަކު، ސައިކަލީ ފަދަ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ބަލަމުން ދަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ދެކޮޅު ޖައްސާ، އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ކަށަވަރުކުރެވޭތޯއެވެ. މި ދަނޑިވަޅަކީ ހިތި ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއްވެސް ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ލުބްނާންގެ ތާރީޚް ދެކެފައި ނުވާފަދަ ހީނަރުކަމަކާ އެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ ހިތްދަތި ދަނޑިވަޅެކެވެ. މާލީ ގޮތުންވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ އެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އިރު، ލުބްނާންގައި މިވަގުތު ތިބި ކޮންމެ 10 މީހަކުން 8 މީހަކީ ފަޤީރަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
38%
13%
13%
25%
0%
ކޮމެންޓް