ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 07:13
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ބަޙްރައިން މުމްތަލަކަތް ހޯލްޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޗެއަރމަން، ޝެއިޚް ޚާލިދު ބިން ޢަބްދުﷲ އަލް ޚަލީފާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ބަޙްރައިން މުމްތަލަކަތް ހޯލްޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޗެއަރމަން، ޝެއިޚް ޚާލިދު ބިން ޢަބްދުﷲ އަލް ޚަލީފާ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ބަޙްރައިން އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޙްރައިންގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޯޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
 
ބަޙްރައިންގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ޑޭޓާތަކުގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ރާއްޖެއަށް ދޭން ބަޙްރައިން އިން ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވި
 
އެއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭ ކުންފުންޏެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ބަޙްރައިންގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޯޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ބަޙްރައިންގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ބަޙްރައިން މުމްތަލަކަތް ހޯލްޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޗެއަރމަން، ޝެއިޚް ޚާލިދު ބިން ޢަބްދުﷲ އަލް ޚަލީފާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ބަޙްރައިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ބަޓެލްކޯ)އަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ޕަބްލިކް ކުންފުނި، އަދި ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރު، ދިރާގުގެ މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާދާރުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭ ކުންފުންޏެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޙްރައިންގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ޑޭޓާތަކުގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ރާއްޖެއަށް ދޭން ބަޙްރައިން އިން ނިންމި ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކޮވިޑް-19އަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޙްރައިން އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތަޢުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި، ބަޙްރައިންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިޔަފާރި އާއި އިންވެސްޓްމެންޓު ފުރުޞަތުތަކާއި ދެޤައުމުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޯޑަށް ކުރެއްވި މިޒިޔާރަތުގައި، އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ އެމަނިކުފާނާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. ބަޙްރައިންގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޯޑު، އީ.ޑީ.ބީއަކީ، އެޤައުމުގެ އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާއި، އިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވައި، އިންވެސްޓު ކުރުމަށް ރަނގަޅު ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އުފުލައި، އިންވެސްޓްމަންޓު ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އޭޖެންސީއެކެވެ.

އެ ބޯޑަށް ކުރެއްވި މިޒިޔާރަތަށް ފަހުގައި، ބަޙްރައިންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިކޮޅެއްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި