ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 22:23
މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހަތަރު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ހަވާލުކުރުން
ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު 4 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެޗްޑީސީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ހުޅުމާލޭގައި 9000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޭބަރ އެކޮމޮޑޭޝަނަކާއި ގަރާޖުތައް ހިންގުމަށް އޮޓޯ ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވޭ

ހުޅުމާލޭގައި ހަަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް, ހަތަރު ކުންފުންޏަކާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީއާއެކު ސޮއިކުރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ; ހޮންގްކޮންގްގެ ރޯޓައިމް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނާއި، ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިތުރުން އެސޯސިއޭޓެޑް ބިޒްނަސް އޭޖެންޓްސް (އޭބީއޭ)އެވެ.

Advertisement

މިކުންފުނިތަކާއެކު އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޢާޠިފްއެވެ.

މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެތެރެއިން

އެޗްޑީސީން ތަރައްގީކުރާ ވާކާސް ބިލްޑިންގަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް، ރައްކާތެރި ތަނަވަސް އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެށިގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. އެޗްޑީސީގެ ވާކާސް ބިލްޑިންގ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ 7،000 ލޭބަރުންނާއި 2،000 ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސްޓާފުންނަށް ތިބެވޭގޮތަށް 18 ބްލޮކް ހިމަނައިގެންނެވެ. މީގެ ކޮންމެ ބްލޮކެއްގައި 4، އަދި 6 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކޮޓަރިތަކާއި، ފާޚާނާބަރިއަކާއި، ނަމާދުގެއަކާއި އަދި ފިހާރަ ހިމެނެއެވެ. މި ބިލްޑިންގގައި، އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފްލޯރތަކުގައި ބަދިގެއާއި މެސް ހޯލް ހުރެއެވެ. އަދި ބޭކަރީ ފުޑް ސްޓޯރޭޖާއި މެސްރޫމްތައްވެސް މި ބްލޮކްގައި ހިމެނެއެވެ. މި ބިލްޑިންގގެ އޮފީސްތައް 5 ފްލޯރއެއްގައި ވަކިވަކިން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިތަނުގައި ސެކިއުރިޓީ ރޫމާއި ކޮންފަރެންސް ހޯލާއި މެޑިކަލް ރޫމް ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ހޮންގްކޮންގްގެ ރޯޓައިމް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ. އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 މަސްދުވަސްތެރޭ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ރޯޓައިމް އިންޖިނިއަރިންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ކަންޓްރީ މެނޭޖަރު ޗިން ޝެންގްވޫއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ އޮޓޯ ސެންޓަރަކީ ބޭސްމެންޓާއެކު 5 ބުރި ހިމެނޭ، 35،400 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގެ އިމާރާތެކެވެ. މި އިމާރާތުގައި 7 ސަރވިސް ލިފްޓް ހުރުމާއި ގަރާޖުތަކަށް މި އިމާރާތުން ތަނަވަސް ޖާގަ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެޗްޑީސީގެ ސަސްޓެއިނެބަލް ސިޓީ މޮޑެލްގެ ދަށުން މި އިމާރާތުން ވާރޭފެން ނަގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިރުގެ ހަކަތަ މި އިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން، ކަރަންޓް ކާރުތަކަށް ޚާއްސަ ޗާޖިންގ ސްޓޭޝަންތައް ހުންނާނެއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނިގޮތުގައި ދުވާލުގެ އަލިކަން ލިބޭނޭހެން ބިލްޑިންގ ފަރުމާކުރެވިފައި ހުރުމުން، ހަކަތަ ބޭނުންވާވަރު މި އިމާރާތުގައި ދަށްވާނެއެވެ. މި އިމާރާތުގައި ވޭސްޓް ވޯޓަރ ޓްރީޓްކުރެވި ރިސައިކަލް ކުރެވި ވޭސްޓް ތަރުތީބު އުސޫލުން ސޯޓްކުރެވި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ތެރޭގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހެއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާ ސްޓޭޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖަންގް ޓާއޯއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލް ޕާކްކުރާނެ ޖާގައާއި ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ނެތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ދަމާސްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ޕާކިންގ އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެޗްޑީސީން ނިންމީއެވެ. 24،700 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގެ ޕާކިންގ އިމާރާތުގެ 6 ފްލޯރ (ބޭސްމެންޓް ޕާކިންގއާއެކު) ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ވެހިކަލް ޕާކްކުރުމަށެވެ.

މި އިމާރާތުގެ ޓެރަސްގައި، އަވިން ހަކަތަ ޖެނެރޭޓްކުރުމަށް ސޯލާރ ޕެނެލް ހަރުކުރެވިފައި ހުރުމުގެ އިތުރުން، ފުޑްކޯޓެއްވެސް މި ސަރަހައްދުގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި ދެ ފްލޯރއެއް ކޮމަރޝަލް ބޭނުންތަކަށް ޚާއްސަކުރާއިރު، މިތަނުގައި ފިހާރަތަކާއި ފާޚާނާތައް ހުންނާނެއެވެ. މި އިމާރާތުގައި ވެލޭ ޕާކިންގގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފްކޮށް، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށްވެސް ޕާކިންގ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ދަމާސްގެ މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން އެދޭ، އަދި ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕާކިންގގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެޗްޑީސީން ދެކެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ދީފައިވަނީ ދެ އަހަރެވެ. ދަމާސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޞާލިޙެވެ.

އޭބީއޭއަކީ ރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ އާ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވެންޗަރ ހުޅުމާލެ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރަކީ މިވަގުތު ހުޅުމާލެއަށް ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްރޫއެއްކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. މި ސެންޓަރަކީ 3،000 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގެ 6 ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ. މި ސެންޓަރުން ޒަމާނީ ޑޭކެއަރގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށްވެސް ޚާއްސަ ކްލިނިކްތައްވެސް މި ސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 21-24 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހެއެވެ. އޭބީއޭގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ގާސިމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
20%
40%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް