ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:53
މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުން
މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ނިންމަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
 
ލެބޯރަޓަރީ އިމާރަތުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމަރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެކްސްޓެންޝަން އިމަރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ލެބޯރަޓަރީ އިމާރަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4،812،889.20ރ (ހަތަރު މިލިއަން އަށްލައްކަ ބާރަހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ވިހިލާރި) އަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 140 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް