ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 09:12
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިމޭނެ: އާޒިމް
 
ސ. ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 5 ވަރަކަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ބެެލެވޭ
 
އެމްޓީސީސީ އިން މި ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތެއް ފަށައިފި ނަމަ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ނުހުންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އާޒިމް ވަނީ ދެއްވާފައި

ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިމޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ސ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއު އަކީ ހިތަދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ މަޝްރޫޢުއަކަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި މަޝްރޫޢުއެއް ކަަމަށެވެ. އެެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ކިހާ އަވަހަކަށް ނިންމާލާނެތޯ އާއްމުން ސުވާލު ކުރާ ކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ފަށާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުނިންމާ ދޫކޮށް ނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ހިތަދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިތަނުގައި މި ނިމެނީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އެކަންޏެއް ނޫން. ތިބޭފުޅުން އެދުނީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން އެކަނި. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާތްކުރުމާއި މޫދަށް އެރޭނެ ތަނަކާއި އެކުގައި.
އާދަމް އާޒިމް

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދާއި، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ނާޒިލްއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޢަލީ ނިޒާރާއި، އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާދަމް އާޒިމްގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

64.11 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްރޫޢެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، ހިތްފަސޭހަ އަތިރި މައްޗަކާއި ފަތާ ސަރަހައްދެއް ސ. ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަން އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 6891 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ގޮނޑުދޮށަށް އެޅުމާއި، 975 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފަތާ ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމާއި، 100 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 570 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯޓިއުބް ސްޓްރަކްޗަރ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ