ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 15:17
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ބަހުރައިނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓުގައި
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ބަހުރައިނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓުގައި
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ބަހުރައިނަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބަހުރައިނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
 
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ރަސްމީ ޖާފަތެއް ދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަަށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާނެ
 
މިއީ ބަހުރައިންގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ބަޙްރައިންއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގަތީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުއެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހުގައި، ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ، ބަހުރައިންގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދު ބިން ޢީސާ އަލް ޚަލީފާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، ބަހުރައިން ސަރުކާރުގެ އެހެން ބައެއް އިއްޒަތްތެރިންނާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބައެއް އެއްބަސްވުންތައްވެސް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ބަހުރައިންގެ ރަސްގެފާނު ދެއްވާ ރަސްމީ ޖާފަތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމާއި މަތީފަންތީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި މި ދަތުރުފުޅުފައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 8 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި