ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 14:31
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިރާގުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އަގުވަޒަންކޮށް ވަނީ އެވޯޑު ދީފައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިރާގުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އަގުވަޒަންކޮށް ވަނީ އެވޯޑު ދީފައި
ދިރާގު
ދިރާގުގެ އަގުވަޒަންކުރުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިރާގުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އަގުވަޒަންކޮށްފި
 
ދެ އެވޯޑު ވެސް ދިރާގަށް ލިބިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް މީގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ފުޅާކުރުމުގައި އެ ކުންފުނިން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިރާގުން އަދާކޮށްފައިވާ މުހިންމު ދައުރު ދިވެހި ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) ފާހަގަކޮށް އެކުންފުނީގެ އަގުވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 3 އޮކްޓޫބަރުގައި ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ދިރާގަށްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ދެއްވާ 'ޕްރެޒިޑެންޓްސް ގޯލްޑް އެވޯޑް ފޮރ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް ޓު ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް' އެވޯޑް ލިބިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެކުންފުންޏަށްވަނީ މަޓީގެ ފަރާތުން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ 'ފަތުރުވެރިކަމުގެ 50 އަހަރު' އެވޯޑު ލިބިފައެވެ. މި ދެ އެވޯޑު ވެސް ދިރާގަށް ލިބިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް މީގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ފުޅާކުރުމުގައި އެ ކުންފުނިން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ 'ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑް' އެވޯޑްއާއި މަޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވި '50 އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް' އެވޯޑު ލިބުމަކީ އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމުގައި އެކުންފުނީގެ ހިއްސާ އަގުވަޒަންކޮށް ދެއްވި އެވޯޑްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ވެސް ދިރާގުންވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން ޕާޓްނަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ މި ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނީ އައު ބަދަލުތަކެއް ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެނެސްދިނުމަށް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް