ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 19:21
އިގުތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިގުތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އިގުތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
ހޮރައިޒަންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ސިއްރު، ބައްދަލުވުމުގައި ގާސިމް އިންނެވި
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ދައްކާ ވާހަކައާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓަކީވެސް ސިއްރު ރިޕޯޓަކަށް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް
 
ގާސިމް ވަނީ މިއީ އެމަނިކުފާނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވާތީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ހޮރައިޒަންއަކީ ގާސިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއަށް ހޯނޑެއްދޫއިން މަސް ފެކްޓަރީ އަޅަން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެގްރީމަންޓްގެ މައްސަލާގައި، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ އިގުތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިކަން މަޖިލީހުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އެކި ފަހަރު މަތިން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުތަކުން އެނގޭއިރު، މި މައްސަލައިގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އެއްވެސް ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ސަބަބާއި، އަދި މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ވޭތޯއާއި، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުވެފައިވާއިރުވެސް، ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ހެދިފައިވާ އެންމެހައި އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓާ މައްސަލަ ބައްލަވައި، ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ އިގުތިސާދީ ކޮމިޓީން އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:30ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް މިނިސްޓަރ ހާޒިރުކުރިއިރު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރެވެ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ދައްކާ ވާހަކައާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓަކީވެސް ސިއްރު ރިޕޯޓެއްކަމަށް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

އެއީ ޕަބްލިކްކުރާ ޑޮކިއުމެންޓަކަށް ވެއްޖިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެފަހުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެގޮތަށް އެދެން.
ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން / ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރ އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން އެކަމަށް އިއުތިރާޒު ނުކުރައްވާނަމަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެވަގުތު ތިއްބެވީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ އަލީ ރިޒާއާއި، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ނާޒިލްއާއި، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ގާސިމް އިބްރާހީމްއާއި، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދު، އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރ މުހައްމަދު ސައީދެވެ.

ހޮރައިޒަންއަކީ ގާސިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެވެ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރުމާމެދު މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަންގަވާނެކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިދާޅުވުމުން ގާސިމް ވަނީ، މިއީ އެމަނިކުފާނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވާތީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެފަހުން މެމްބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުލް މުހުސިން ވަނީ، މިނިސްޓަރ އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށްވާނަމަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރުމަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލީ ރިޒާ ވަނީ މުހުސިންގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރުމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދުއާއި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލީ ރިޒާ އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. އެއާއެކު 3 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުވެގެންދިޔައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ 1:30ގައި ވަނީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. އެބައްދަލުވުމުގައި ގާސިމް ވަނީ ހޮރައިޒަންގެ ޗެއާމަންގެ ހައިސިއްޔަތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

މެންބަރު ފިރުޝާން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، ހޯނޑެއްދޫ ބިމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އެ މިނިސްޓްރީން 2005 ވަނަ އަހަރު ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަސް ފެކްޓްރީއެއް އެޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރިތާ 17 އަހަރު ވާން ގާތްވެފައިވާއިރު، އެ ބިމުގައި މަސް ފެކްޓްރީއެއް އަޅައި، އެތަނުން މަސްވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި، އެ ބިމުގައި މަސް ފެކްޓްރީ އަޅައި އޮޕަރޭޝަނަށް ނުގެނެސް ލަސްވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރައްވައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމާއި އަދި އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި އަދި ބޭނުންވާ ހައްލުތަކުގެ ވާހަކަވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރު ދެއްވާ ޖަވާބުތަކަކީ، އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ދިފާއުގައި ދެއްވާ ޖަވާބުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަވާބުތަކުން ދޭހަވަނީ، މިނިސްޓްރީގެ އަދި މިނިސްޓަރުގެ އެއްވެސް ސީރިއަސްކަމެއް މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ނެތްކަންކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި 29 އޮގަސްޓް 2022ގައި މަޖިލީހުގައި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން، މި މަސް ފެކްޓްރީ އެޅުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އަދި ސްކިޕްޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ފޯ ޒޯން 3 އެންޑް 4ގެ ދަށުން، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހޯނޑެއްދޫގައި އަޅާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި މަސް ގަންނަ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ، 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އަންގައި، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެގެން ދޭ ނޯޓިސް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 10 ޖޫން 2020ގައި ދީފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް މި މައްސަލައިގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިކަން މަޖިލީހުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އެކި ފަހަރު މަތިން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުތަކުން އެނގޭކަމަށް މި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކަން މިހެންއޮތްއިރު، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން މިއަދާ ހަމައަށް ހޮރައިޒަންއަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައި ނުވާއިރު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމައި ތިބޭ ތިބުމަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފައިދާތަކަށް ހުޅުވިގެން ތިބޭ ތިބުންކަމަށް މެންބަރުގެ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް