ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:05
ޖަރުމަނުުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓީން ލަމްބްރެޗްޓް
ޖަރުމަނުުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓީން ލަމްބްރެޗްޓް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޖަރުމަނުން ޔޫކްރެއިނަށް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދެނީ
 
ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ މިއީ ޑްރޯން މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް މުހިންމު ސިސްޓަމްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
 
ޖަރުމަނުން ޔޫކްރެއިނަށް އައިރިސް-ޓީ ސަރފޭސް ޓު އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކެވެން ފަށާފައިވަނީ މެއި މަހު
 
މިއީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިސްޓަމްތަކެއް

ޖަރުމަނުން ޔޫކްރެއިނަށް އެޑްވާންސްޑް އައިރިސް-ޓީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުއްލިގޮތަކަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެއްސާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަރުމަނުުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓީން ލަމްބްރެޗްޓް ވަނީ ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޔޫކްރެއިނަށް އައިރިސް-ޓީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އޮޑެއްސާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލަމްބްރެޗްޓް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އޮލެސްކީ ރެޒްނިކޮވްއާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މޮލްޑޮވާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތުއަރުވާފައެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނުން ޔޫކްރެއިނަށް އައިރިސް-ޓީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަން އިއުލާނުކުރައްވަމުން ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ މިއީ ޑްރޯން މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް މުހިންމު ސިސްޓަމްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޖަރުމަނުން ޔޫކްރެއިނަށް އައިރިސް-ޓީ ސަރފޭސް ޓު އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކެވެން ފަށާފައިވަނީ މެއި މަހުއެވެ. މީގެ ކޮންމެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެއްގެ އަގަކީ 147 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

ޖަރުމަނުން މި އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ސިސްޓަމްތަކަކީ މިވަގުތު ޖަރުމަނުގެ އަސްކަރިއްޔާގައިވެސް ހުރި ސިސްޓަމްތަކެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިސްޓަމްތަކެކެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައު ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ދެމުންދާ އިންޒާރަތަކަށް ބިރުން ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަސްނުޖެހުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކަށް ވިސްނައި އެހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ހުށިޔާރަށް ތިބެންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޖަރުމަުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ކުރިމަތިލާން، ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރާއި ޓޭންކަރު ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ޖަރުމަނަށް ގޮވާލަމުންދާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޖަރުމަނުން ބުނަމުން ދަނީ އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ގައުމަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ސޯވިއެޓްގެ ޓޭންކުތަކަށްވުރެ ޒަމާނީ ޓޭންކް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ، ޒަމާނީ ހަތިޔާރާއި ޓޭންކަރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވުމަށް ފަސްޖެހެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް