ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 22:28
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް
ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގަޔާވާ ނާދިރު ޖަވާހިރަކީ ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީއާއި މިރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން: ރައީސް
 
މިއީ ދިވެހިންތަކެއްގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި އަމިއްލަ އީޖާދުން އުފަންކުރުވި ސިނާއަތެއް
 
ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނީ "ވަން އައިލެންޑް، ވަން ރިސޯޓް"ގެ ކޮންސެޕްޓް އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓައިގެން
 
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިހާރު އޭގެ ޒާތުގައި ބްރޭންޑް ނަމެއް

ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގަޔާވާ ނާދިރު ޖަވާހިރަކީ، ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީއާއި މިރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިކުރުވާ ގިނަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ އެތައް މަންޒިލްތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެބަހުރިކަމަށާއި، ދެކެލަން ބޭނުންވާ އެތައް އަޖައިބުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. ސަގާފީ އަދި އާސާރީ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ އެތައް ގައުމެއްވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގަޔާވާ ނާދިރު ޖަވާހިރަކީ، ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީއާއި މިރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީވަމުން އައި ދުވަސްވަރު، ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާޒާރުގައި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. މާކުރީއްސުރެ ތަރައްގީވެފައި ހުރި މަންޒިލްތަކާ ވާދަކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލުމުގައި، ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ކުރީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އުފުލުމުގައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއަރލައިންތަކުން އަދާކުރި ދައުރަށްޓަކައިވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުން، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިހާރު އޭގެ ޒާތުގައި ބްރޭންޑް ނަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަން މަޝްހޫރު މަންޒިލެއް ނަމަވެސް އެ މަޝްހޫރުކަމާއި މަގުބޫލުކަމަކީ ހަމައެކަނި ކާމިޔާބެއްކަމުގައި ދެކެގެން ފުއްދާލައިގެން ތިބެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

މިސިފަތައް ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގައި ދެމެހެއްޓޭނީ "ވަން އައިލެންޑް، ވަން ރިސޯޓް"ގެ ކޮންސެޕްޓް އެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، އެ ކޮންސެޕްޓާއެކު ފަތުރުވެރިންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށްވެސް މިއަދު އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަޖެހޭކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަގީގަތުގައި ރާއްޖޭގައި މި އޮތް ފަތުރުވެރިކަމަކީ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަނެއްގައި އޮތް ވިޔަފާރި މަރުކާއެއް ރާއްޖެ ގެނެސް ތަރައްގީކުރުން ނޫންކަމަށާއި، މިއީ ދިވެހިންތަކެއްގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި އަމިއްލަ އީޖާދުން އުފަންކުރުވި ސިނާއަތެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީވުމުގެ ކުރިން، ދިވެހިންގެ މި ކޮންސެޕްޓަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން އެއްވެސް ގައުމެއް ދުނިޔެއަކު ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަން އުފަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި މިހާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް، ކޮލިގޭ މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު އަދި ޗަމްޕާ ޙުސައިން ޢަފީފް ހިމެނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގައި އެބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ބޭފުޅަކީ އިޓަލީ ވިލާތުގެ ޖޯޖް ކޯބިން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިރޭ އަގު ވަޒަންކުރަނީ މި މުހިންމު ސިނާއަތް ރާއްޖޭގައި އުފަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފުކަމުގައި ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ހާސް ދިވެހިންނެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. އެއީ އެތައް ބަޔަކު ރެޔާއި ދުވާލު ދާ އޮހޮރުވައިގެން ވެފައިވާ މަތިވެރި ގުރުބާނީގެ ސަބަބުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާނާ މީހުންނާއި ވަޑިންނާއި ތަފާތު ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދައުރު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ކެއްކުންތެރިންނާއި، ވެއިޓަރުންނާއި، ރޫމްބޯއީން، އަދި ފަތުރުވެރިންނާ އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ދައުރުވެސް ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި މޫސީގާރުންނާއި ނެށުންތެރިންގެ މުނިއަވަސްފިލުވުންތަކުން ފަތުރުވެރިންގެ ހިތްތަކަށް ލިބިދޭ ތަސައްލީ އެހާ ބޮޑު ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ލޯތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރީތިކަން ހާމަވެގެން ދިޔައީ ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ޑައިވަރުންގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސާފު ގޮނޑުދޮށްތަކުން ފަތުރުވެރިންނަށް އުފަލާއި އަރާމު ލިބޭނީ މި ވެށި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެއީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކުގެ ޒިންމާއެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ މިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކާއި ފަޅުރަށްތަކާއި ފަރުތަކާއި ފިނޮޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް