ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 06:59
ގޭސް ލީކުގެ ސަބަބުން އެއް ކިލޯމީޓަރު ވަރުގެ ސަހައްދެއްގައި ބޮކިޖަހަމުން ދަނީ
ގޭސް ލީކުގެ ސަބަބުން އެއް ކިލޯމީޓަރު ވަރުގެ ސަހައްދެއްގައި ބޮކިޖަހަމުން ދަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިޔާގެ ގޭސް ހޮޅިން ކަނޑަށް ގޭސް ލީކުވުން
ކަނޑު އަޑިން ގޮއްސަ އޮތް ގޭސް ހޮޅިން ލީކުވަމުން ދަނީ، ވީ ކިހިނެއްބާ؟
 
މިއީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މިގޮތަށް ގޭސް ލީކު ވީވަރެއް ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ރަޝިޔާއިން ޖަރމަނީއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޯލްޓިކް ކަނޑުތެރެއިން އަޅާފައިވާ ދެ ގޭސް ހޮޅިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގޭސް ލީކުވަމުން ދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އުފެދި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ވީގޮތެއް ބަލަމުން ދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ޑެންމާކްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ނޯޑްސްޓްރީމް އެކެއް އަދި ދޭކުން ގޭސް ލީކުވާތީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަޑު އެއްކިލޯމީޓަރު ވަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޮކިޖަހާ، ކެކިއަރާ ތަން ފެނެއެވެ. މިއާއެކު މިއީ ހޮޅިތަކަށް ބަޔަކު ގަސްތުގައި ގެއްލުން ދީފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ވާކަމެއް ތޯ ބެލުމަށް ވަނީ ތަހުގީގުތައް ފަށާފައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަޔާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާގެ ތެލާއި ގޭސް ގަތުން ޔޫރަޕުން ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާއިން ޖަރމަނީ އަށް އަޅާފައި އޮންނަ ސަޕްލައި ހޮޅިވަނީ ބަންދުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސަޕްލައި ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެން ޔޫރަޕު ގެ ގައުމުތަކުގައި ތެލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިގެން ދިޔައެވެ. ނޯވޭ އިން ޕޯލަންޑަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޯލްޓިކް ކަޑު ހުރަސްކޮށް އަޅާފައިވާ ހޮޅި ވެސް، ތެލުގެ އަގުބޮޑުވުން ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި މިހާރު ވަނީ ހުލުވާފައިކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާގެ ހޮޅި ނޯޑް ސްޓްރީމް އެކެއް އަދި ދޭކުން ކުއްލިއަކަށް ލީކުވާން ފެށި ޚަބަރާއި ގުޅިގެން ނޯވޭގެ ހޮޅި ހުޅުވި ޚަބަރަށް ވަނީ ހިޔަނި އެޅިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކިހިނެއްވީ؟

ނޯޑް ސްޓްރީމް ދޭއް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހޮޅީގެ ޕްރެޝަރު ކުއްލިއަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ހޯމަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ލީކެއް އުޅޭކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް އޭރު ތަރުޖަމާނަކު ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއާއެކު ޑެންމާކު ސަރަހައްދުން ދުވެފައި އޮންނަ ހޮޅީގައި އަސްލުވެސް ލީކެއް އެބައުޅޭކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ. އޭގެ ދެތިން ގަޑިއިރު ފަހުން ވަނީ ނޯޑް ސްޓްރީމް އެހެން ހޮޅިއެއް އޮޕަރޭޓް ކުރާފަރާތުން ވެސް ހޮޅީގެ ޕްރެޝަރު ވެއްޓިފައިވާކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ސްވީޑްން އަދި ޑެންމާކުގެ ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވަނީ ނޯވޭ އިން ޕޯލަންޑަށް ތެޔޮ ފޮނުވުމަށް އެޅި އައު ހޮޅި ހުޅުވި ވަގުތާއި ދިމާކޮށް ކުއްލިއަކަށް މިގޮތަށް ގޭސް ލީކުވާން ފެށުމުން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން މެސެޖެއް ދޭން އުޅެނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ ކަމުގައެވެ. އެމެސެޖަކީ އަލަށް ހުޅުވި ނޯވޭގެ ގޭސް ހޮޅިއަށް ވެސް ހަމަ މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެވެ.

ނޯޑްސްޓްރީމް ދެހޮޅިން ވެސް ގޭސް ލީވާކަމުގެ ހެކި ފެންނަ ފޮޓޯތައް ހާމަކުރަމުން ޑެންމާކުން ދަނީ އެހިސާބާ ފަސް ނޯޓިކަލް މޭލު ދުރުން ދަތުރު ކުރުމަށް ކަނޑު ބޯޓުތަކަށް އަންގަމުންނެވެ.

ގޭސް ލީކުވާން ދިމާވީ ކިހިނެއް ވެގެން؟

ނޯޑްސްޓްރީމް ދެހޮޅިން ގޭސް ލީކުވާން ދިމާވި ސީދާ ސަބަބު އަދި ނުހޯދޭ ކަމަށް ވެއެވެ. އެނަލިސްޓުން ބުނާ ގޮތުގައި މިގޮތަށް ކަނޑު އަޑިން އަޅާފައި އޮންނަ ގޭސް ހޮޅިތަކުން ގޭސް ލީކުވުމަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުހިނގާ ކަމެކެވެ. އެއާ އެކު އެއް އޮޕަރޭޓަރަކު ވަނީ މިފަހަރުގެ ލީކަކީ މީގެ ކުރިން މިކަން ދުވަހަކުވެސް ހިނގާފައި ނުވާވަރަށް ވެފައިވާ ލީކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިހެން ދިމާވެދާނެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވުން، މެއިންޓެނަންސްގައި އުޅުނު މައްސަލައަކުން އަދި ނޫނީ ގަސްތުގައި ބަޔަކު އެކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނުން ބުނެފައިވަނީ އެހެން ދިމާވީ ރަޝިޔާއިން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމުގައެވެ.

ޕޯލަންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ ގޭސް ލީކަކީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޑެންމާކުގެ ލީޑަރުވެސް ވަނީ އެމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ކޮނެމެއަކަސް މުޅި ޔޫރަޕުން އަދި މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ވަނީ މި ގޭސްލީކުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވެ ހާސްކަންމަތީގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
24%
14%
24%
31%
3%
3%
ކޮމެންޓް