ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 22:59
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބޮޑުތިލަދުންމަތި ގުޅާލުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބޮޑުތިލަދުންމަތި ގުޅާލުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ހަނިމާދޫގެ ތަރައްގީ
ހަނިމާދޫ ވެގެންދާނީ، ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ގެނެވޭ ބޮޑުބަދަލު ވަދެގެން އަންނަ މައި ދޮރާއްޓަށް - ރައީސް
 
މީގެކުރިން އެބަނދަރު ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުރީ، ނަންބޯޑަކާއެކު އަންނަ، އިތުރު މަތިންދާ ބޯޓަކުން
 
މިފަހަރު، އެންމެ ފަހުކަމެއްގެ ގޮތުގާ ނޫނީ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ނަންބޯޑު ހަރެއް ނުކުރާނަން
 
މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަނީ، ޖަޒީރާ ވަންތަ ވިޔަވަތި ދިރިއުޅުން، މިސަރަހައްދުގެ 41 ރަށަށް ލިބިދިނުމަށް

ހަނިމާދޫ ވެގެންދާނީ، ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ގެނެވޭ ބޮޑުބަދަލު ވަދެގެން އަންނަ މައި ދޮރާއްޓަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ގުޅާލުމުގެ ނަމުގައި، ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު މީގެކުރިން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުރީ، ނަންބޯޑަކާއެކު އަންނަ، އިތުރު މަތިންދާ ބޯޓަކުން ކަމަށެވެ. ބޯޑުފީވެ، ފުރިބޯޓު އަނބުރާ ނައުމުން އެކަން ނިމި، ބައިނަލް އަޤްވާމީކަން ކެނޑޭ ކަމަށެވެ. ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯރޓަށް، ދެންވާނީ ކުރިން ވީގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ، 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެހިއްޖެ. ކޮންޓްރެކްޓްގާ ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިއްޖެ. ހަނިމާދޫގާ މިހާރު އޮތް 1.2 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރަންވޭ، ދެން ބަދަލުވާނީ 2.46 ކިލޯމީޓަރުގެ ރަންވޭ އަކަށް. އެއީ އޭޝިއާގެ އިރުމައްޗާ، ދެކުނު އިރުމަތީ 8 އޭޝިއާއިން، ސީދާ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ ރަންވޭއެއް. އަދި މެދުރުމައްޗާ، އިރުމަތީ އެފްރިކާ، ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗާ ގުޅުވާދޭނީ އެ ރަންވޭއިން.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަންވޭއަށް އަންނަ ތަރައްޤީ، ޓަރމިނަލަށް ނުގެނެސް، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ބޭނުންވަނީ އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް، ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ޒަމާނީ ޓަރމިނަލެއް، އަލުން އިމާރާތް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. ރަންވޭ ދިގުކޮށް، ޓަރމިނަލް އާކޮށް ބޮޑު ކުރާނަމަ، އެއާ ގުޅޭ ކޮންމެހެން ލާޒިމު، އަނެއް ބޮޑު ބަދަލު، މިބޮޑު ތިލަދުން މައްޗަށް އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައި ރިޒޯޓް، ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސްގެ ގޮތުގާ 8000 ޓޫރިސްޓް އެނދު ޤާއިމު ކުރުމުގެ އަމާޒު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް، އެވޯޑް ކުރެވިފާ މިވަނީ، މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގާ ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަނީ، ޖަޒީރާ ވަންތަ ވިޔަވަތި ދިރިއުޅުން، މިސަރަހައްދުގެ 41 ރަށަށް ލިބިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ހަނިމާދޫ ވެގެންދާނީ، ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ގެނެވޭ ބޮޑުބަދަލު ވަދެގެން އަންނަ މައި ދޮރާއްޓަށް ކަމަށެވެ. މިފަހަރު، އެންމެ ފަހުކަމެއްގެ ގޮތުގާ ނޫނީ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ނަންބޯޑު ހަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް