ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 11:07
ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެނާއި ރައްކާތެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދަނީ ކުރެވެމުން
ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެނާއި ރައްކާތެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދަނީ ކުރެވެމުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރު
ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ފެނާއި ނަރުދަމާ: ޒަމާންވީ އުއްމީދުތަކުގައި ކުލަޖެހެމުންދަނީ
ސާފު ބޯފެނާއި، ރައްކާތެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް އެއީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ގުޅިފައިވާ މުހިއްމު އަސާސީ ދެ ޚިދުމަތެއް
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ އެއް މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އާބާދީގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ނުބަލައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެވިފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް ކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން އެ ޙަޤީޤަތާއި ދެބަސްވާ މީހާވެސް ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަކީ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުކާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރު އެތައް ހުރަހަކާއި ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ޢާލަމީ ވަބާއަކާއި އިޤުތިޞާދީ ހީނަރުކަމެވެ. ހަނގުރާމައެއްގެ އަސަރުތަކާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރުވެރިކަމެވެ. މި ހުރިހާ ހުރަހަކާއިއެކުވެސް ބަދަލު ނުވެ އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ އެއް މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ސާފު ބޯފެނާއި، ރައްކާތެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް އެއީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ގުޅިފައިވާ މުހިއްމު އަސާސީ ދެ ޚިދުމަތް ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމާއި ހަމައަށް އެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ، އަދި ތެދުތެދަށް ބުނާނަމަ، އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުވެސް ނުކުރާ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ތިއްބެވެ. އެއީ އާބާދީ މަދުކަމުންނާއި، ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރަކު ބާކީކޮށްފައި ތިބި ރައްޔިތުންނެވެ. އެ ބާކީކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ތަޣައްޔަރުވެފައި ވަޅުތަކުން ފެން ނަގައި އެ ބޮއެ، އޭގެން ކައްކައި ކައިގެން އުޅެން އެތައް ބަޔަކަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ނަޖިސް ފެނުން "ގައިންތާހިރުވުން" ނޫން ގޮތެއް އެތައް ރައްޔިތުންނަކަށް އޭރު ނެތެވެ. ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެނާއި ރައްކާތެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ތިލަދުންމައްޗަށް ރައީސް ޞާލިޙު މިހާރު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މި ދަތުރުފުޅުގައި މިހާތަނަށް ރައީސް ވަޑައިގެންނެވި މަންޒިލްތަކަށް ބައްލަވާށެވެ. ނިސްބަތުން އާބާދީ ކުޑަ ހދ. ފިނޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެވަނީ ނިމިފައެވެ. އެ އަތޮޅު ނައިވާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާއިރު، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އެދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ދެން ހއ. އުތީމެވެ. އުތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ނިމިފައިވާއިރު، އެ ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ރަށުގެ މަޝްހޫރުކަމަށް، އާބާދީއަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބެލުމެއް ނެތި ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ހަމަ ގައިމުވެސް އެ ރަށްތަކުގެ މީހުން ބަލައިގަނެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވިސްނުންފުޅު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކުރައްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ހާމަވާ ދެ ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއް ކަމަކީ އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތައް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ އިސްކަމެވެ. އެ އިސްކަން އެގޮތަށް ދެއްވަނީ އެ ދެ ޚިދުމަތަކީ ހަމައެކަނި އެ ޚިދުމަތް ލިބުމާއި ހަމައިން ނިމޭ ކަންކަމަށް ނުވުމުންނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި، ރަށްރަށުގެ އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ލާމެހިފައިވާ މުހިއްމު ދެ ކަމެވެ. ޚާއްސަކޮށް، މިއަދު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާވަމުން އަންނަ އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކީ މުހިއްމު ދެ ޚިދުމަތެވެ.

ހަނޑަސްބުރި ހަދައިގެން ދިވެހިން އުޅުނު ޒަމާން ބަދަލުވެ، އެތަންތަން ގިފިލިތަކާއި ޒަމާނީ ފާޚާނާތަކަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް، ގިނަ ރަށްރަށުގައި ހުރި "ތަށިމުށިޖެހި ހަނޑަސްބުރިތައް"، މި ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ޒަމާނީ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަމުންނެވެ. އަދި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްތަކާއި އޭގެން އުފެދޭ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވުމާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުން ދާނީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް