ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:54
ޘަޤާފީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބަޞަރާ މަޝްހޫރު ކުރުމުގައިވެސް ފަރަހީދީ މަގު މިއަދު މަޤުބޫލު
ބަޞަރާގެ ފޮތް ވިއްކާ މަގު
މަގެއް ތަރައްޤީވަނީ ހަމައެކަނި ތާރު އަޅައިގެން ނޫންކަން ބަޞަރާއިން ސާބިތުކޮށްދީފި
 
2015 ވަނަ އަހަރު މި މަގު އުފެދިގެން އައީ ބަޞަރާގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ގިނަ ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން
 
މި ފެންވަރަށް ފަރަހީދީ މަގު ތަރައްޤީ ކުރީ ޢިލްމާއި ޙިލްމުގެ ފަންނުގައި ކުރިއަރާ ގޮސްފައިވާ ބަޔަކާއި އަމިއްލަ ބަޔަކު ގުޅިގެން
 
ޘަޤާފީ އަދި ފޮތްތެރި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ފަރަހީދީ މަގުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާފައިވާ ފޮތް ކިއަން ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ މަގެއްގެ ގޮތުގައި

ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ފޮތް ކިއާ ހެދުމަކީ އެކަމުގައި އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދެނިވި ކަމަކަށް ވާއިރު، ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި، ސީދާ ފޮތުން ފޮތް ކިއުމަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ގިނަ ފޮތްތަކެއް ސްކްރީންތަކުގެ ފޭރަމަށް ބަދަލުވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ކަރުދާހަށް ޗާޕްކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތްވެސް ވަކި މަދެއް ނުނެވެ. ފޮތެއް ކިއާލުމުގެ ޙަޤީޤީ އުފާ ލިބެނީވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ފޮތެއް ކިއާލީމައެވެ.

ނަމަވެސް، ހަލަބޮލިވެފައިވާ ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން، ކުތުބުޚާނާއަކަށް ނޫނީ، ފޮތް ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލާނެ ވަގުތު އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. އަމިއްލަ ގެދޮރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާ ހެދި، ގޭގައިވެސް އެފަދަ ހަރުގަނޑެއް ބަހައްޓާލުމުގެ ނަޞީބު ލިބެނީ މަދު މީހަކަށެވެ. މިފަދަ ޙާލަތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަށް، ފޮތް ކިއާލުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުންނަށް ހޯދާދޭ އެއް ތަނަކީ، ދާދި ފަހުން އާބާތުރަ ފިލުވި، ޢިރާޤުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ބަޞަރާގެ ފަރަހީދީ މަގެވެ.

ފަރަހީދީ ޘަޤާފީ އަދި ފޮތްތެރި މަގަށް މި ވީ 8 އަހަރު. 2015 ވަނަ އަހަރު މި މަގު އުފެދިގެން އައީ ބަޞަރާގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ގިނަ ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން. އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއްގަ ނިންމީ ބަޞަރަގައިވެސް ޘަޤާފީ މަގެއް ތަރައްޤީ ކުރަން. ބަޣުދާދުގެ މުތަނައްބީ މަގު ގޮތަށް.
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޢަލީ؛ ފަރަހީދީ މަގުގައި ފޮތް ވިއްކާ މީހެއް

ޘަޤާފީ އަދި ފޮތްތެރި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ފަރަހީދީ މަގުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާފައިވާ ފޮތް ކިއަން ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ މަގެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކިއޯސްކްތަކުގައި ފޮތްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނައިރު، ފޮތް ކިއަނީ މަގުމައްޗަށްވާ އައްޔަކުންނެވެ. އިށީނދެލައިގެން އިނދެ ފޮތް ކިޔަން ބޭނުން ނަމަ، ޕޭވްމަންޓްގައި އިނދެގެން ފޮތް ކިޔާލަން ވީއެވެ. ބަލާލަން ކިތަންމެ ހާވެސް ހިތްޤައިމު މަންޒަރެކެވެ.  

މި ފެންވަރަށް ފަރަހީދީ މަގު ތަރައްޤީ ކުރީ ޢިލްމާއި ޙިލްމުގެ ފަންނުގައި ކުރިއަރާ ގޮސްފައި ވާ ބަޔަކާއި އަމިއްލަ ބަޔަކު ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ ބުރަ، އަދި ޒިންމާދާރުކަން ބޮޑު މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ ކަން، ބަޞަރާގެ ރިސާޗަރެއް ކަމަށްވާ އިޞްރާ ޠާހާ ޙަސަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި މަގަށް ގެނެސްފައިވާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނަން އޮތީ، މިއީ މި ގަމަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްގައިމުކަމެކޭ. މިއީ ހަމަ އޮވެފަ މި މަގަށް ވީ ގޮތެއް ނޫންވިމަ އަދި ވަކިން ހާއްސަ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތް. ޢިލްމީ މީހުންނާއި، އާންމުކޮށް މި މަގު ބޭނުން ކުރާ މީހުންނާއި، އެކަހަލަ ކިތަންމެ ބައެއްގެ މަސައްކަތް މި ފެންނަނީ. މި އެންމެން މަސައްކަތް ކުރި، މިއަދު ފެންނަން މި އޮތް އުފާވެރި މަންޒަރު ފެންނަންދެން މި މަގު ތަރައްޤީ ކުރަން.
އިޞްރާ ޠާހާ ޙަސަން؛ ފޮތް ވިއްކާ މީހެއް އަދި ރިސާޗަރެއް

ފަރަހީދީ މަގު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސުޕަރވިޜަން ކޮމިޓީގެ އިސްވެރިޔާ، ސަފާ އަލް-ޛާހީ ބުނި ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދުވި ފަރަހީދީ މަގަކީ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީވަމުން އައި މަގެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ މަގަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ސަރަހައްދީ އިދާރާތަކާއި، ޔޫއެސްއެއިޑްގެ އެހީގައި އެ މަގަށް ވަނީ، ޢަދަބީ ޘަޤާފަތުގެ އިންޤިލާބެއް އައިސްފައެވެ. މިއަދު، ޘަޤާފީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް އެ މަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ފެންވަރަށް، ފަރަހީދީ މަގު ވަނީ ތަރައްޤީ ކޮށްފައެވެ.

ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެމީހުންނަށް އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ. އެކަމަކު އަހަރަމެން އެއްބާރުލުން ދިނިން. މޫސުމީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ އޮއެވަރު ހުރި ގޮތުން، ހުއްދަ ލިބުން ކަހަލަ ކަންކަމުގަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، އަހަރަމެން މަޑު ކުރީ. މީ ކުރިން ހަމަ ހިރަފުސް ބޯވެފަ އޮތްތަނެއް. މަގެއް ގޮތަކަށް ނޫން އޮންނާނީ. ވީ ވަރަކުން އަހަރަމެން ދިޔައީ އެހީ ވަމުން. އަމިއްލަ ގޮތުން އެހީވަމުން ދިޔައީ. މި ތަނުގަ މި ވިއްކާ ފޮތްތަކަކީ ބަޔަކު ހަދިޔާ ކޮށްފަ ހުރި ފޮތްތަކެއް ނޫން. މީ ހަމަ އަހަރަމެން އަމިއްލައަށް ގަނެފަ ހުރި ފޮތް. އަހަރަމެން މި ފޮތްތައް ވިއްކަނީ ވަރަށް ކުޑަ ފައިދާއެއް ލާފަ. ކަސްޓަމަރުންގެ ލޯބި ހޯދަން އަހަރަމެން ފޮތެއް ވިއްކަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 0.68 ނޫނީ 1 ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލާފަ.
ތަވްފީޤު އަލް-ޖަޒާޢީ؛ ކުތުބުޚާނާއެއް ހިންގާ، ފޮތް ވިއްކާ މީހެއް

ބަޞަރާގައި ފޮތް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ މީގެ ކުރިން ތަކުލީފު ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. ފޮތް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން، އެމީހުންގެ ގުދަންތަކަށް ދިއުމަށްޓަކާ ދުރު ރާސްތަކަށް ހިނގަން ޖެހެއެވެ. މޫސުމީ ގޮތުންވެސް ތަކުލީފުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ފަރަހީދީ މަގުގައި މިއަދު ތަރައްޤީ ކޮށްފައި ވާ ކިއޯސްކްތަކާއެކު، ފޮތްވިއްކާ މީހުންގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެތައް ގުނައެއް ލުއިވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ޘަޤާފީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބަޞަރާ މަޝްހޫރު ކުރުމުގައިވެސް ފަރަހީދީ މަގު މިއަދު މަޤުބޫލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް