ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 19:04
ރަޝިއާގައި އާންމުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް އަމުރުނެރުމުން، ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ
ރަޝިއާގައި އާންމުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް އަމުރުނެރުމުން، ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ އާންމުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ވެއްދުން
ރަޝިއާގެ އާންމުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތަކުގައި 730ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް އަމުރުނެރުއްވާފައިވަނީ ނިމުނު ހަފުތާގެތެރޭގައި
 
މިމުޒާހަރާތައް ރަޝިއާގެ 32 ސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައި
 
ރައީސްގެ މިނިންމެވުމާއެކު 300،000އެއްހާ މީހުންނަށް އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް އެންގޭނެކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ރަޝިއާގެ އާންމު ރައްޔިތުން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ކުރެއްވި އަމުރާއެކު މިކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގައި 730ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މިމުޒާހަރާތައް ރަޝިއާގެ 32 ސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ނިމުނު ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ. ރައީސްގެ މިނިންމެވުމާއެކު، އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް 300،000އެއްހާ މީހުންނަށް އެންގޭނެކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވަނީ ހުޅަނގުން އެގައުމަށް "ނިއުކްލިއަރ ބްލެކްމެއިލް" ކުރަމުންދާނަމަ، ދިފާއުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ހުރިހާ ބާރެއް ބޭނުންކުރަން ރަޝިއާއިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހުޅަނގަށް އިންޒާރުދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ރަޝިއާގެ މީޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައި ޕުޓިން ވަނީ، ގައުމަށް ނުރައްކާވާނަމަ، ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ކުރައްވަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވެސް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ސަމާސާއަކަށް ބުނާ ބުނުމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ހުޅަނގުން ގުޅިގެން ރަޝިއާ ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުތައް ރަޝިއާއާ ގުޅެން ބޭނުންވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެސަރަހައްދުތަކުގައި ރެފެރެންޑަމް ނުވަތަ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ބޭއްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހުޅަނގުންވެސް އަދި އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް