ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 15:23
ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ނަގަނީ
ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ނަގަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ވޯޓު
ޔޫކްރެއިން ރެފަރެންޑަމް: ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ވޯޓުފޮށި ހިފައިގެން ދޮރުން ދޮރަށް
 
މިވޯޓަކީ ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ދަނީ ބުނަމުން

ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ރަޝިޔާއާ ގުޅާލަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާ ވޯޓް ކުރިޔަށް ދާއިރު، ވޯޓުފޮށި ހިފައިގެން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަތިޔާރުއެޅި ސިފައިންކަމަށް ޔޫކްރެއިން މީހުން ބުނަމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތިބި ސިފައިންނާއެކު ވޯޓުފޮށި ދޮރުން ދޮރަށް ގެންދެވޭއިރު, ވޯޓުގައި ޖަވާބުދޭންޖެހެނީ އަނގަބަހުން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޖަވާބު ދިނުމުން ފޮށި ހިފައިގެން ތިބޭ އޮފިޝަލުން ފޯމެއްގައި ލިޔުމަށްފަހު ފޮއްޓަށް ލާކަމަށްވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ފުރަނީ ކޮންމެ ގޭބިސީ އަކުން އެންމެ ފޯމެއް ކަމަށްވެއެވެ.

މިވޯޓަކީ މިނިވަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވޯޓަކަށް ވާނެކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނިނަމަވެސް، އެކަން އޮތީ އެހެން ނޫންކަން ރަޝިޔާގެ އަމަލުތަކުން ދަނީ ސާބިތު ވަމުންނެވެ.

ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ނަގަނީ

ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިވޯޓަކީ ރަޝިޔާއިން ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ކުރާކަމެކެވެ. މިފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމަށްފަހު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން، ތާއީދު ލިބުނީކަމަށް ބުނެ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދު ރަޝިޔާއާ ގުޅާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުންވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރަޝިޔާގެ ސްޓޭޓް މީޑިޔާއިން މިކަން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެފަރާތުން ބުނިގޮތުގައި، ހަތިޔާރުއެޅި ސިފައިން ފޮށިތައް ހިފައިގެން ދަނީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައެވެ. އަދި އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ޖަހާގޮތަށް ވޯޓުލުން 27 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އޮންނާނެކަމަށް ސްޓޭޓް މީޑިޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ވޯޓުލުން ފަސްދުވަހަށް ކުރިޔަށް ދާނެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯބައިޑަންވެސް ވަނީ މިވޯޓަކީ ރަޝިޔާއިން ހިންގަން އުޅޭ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލެއް ފޮރުވަން ކުރާކަމެއް ކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން އެސަހައްދުތައް އަދިވެސް ދެކޭނީ އެއީ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދު

އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޖޭމްސް ކްލެވަރލީވެސް ވަނީ މިވޯޓުގެ ނަތީޖާގެ ޓާގެޓް ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލުން މިހާރުވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ޔޫކޭއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ވޯޓްލީ މީހުންގެ އަދަދުކަމަށް ބުނެ ދައްކާނެ އަދަދުތައްވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މަކަރުވެރި އަމަލެއް ކަމަށްވެސް ކްލެވަރލީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ރަޝިޔާގެ އަތްދަށަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައިވާ ހަތަރު ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ލުހާންސްކް، ޑޮނެސްކް، ޚަރސަން އަދި ޒަޕޮރީޒިޔާ ރަޝިޔާއާ ގުޅާލީ ގަވާއިދުގެ މަތިންކަމަށް ދެއްކުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިއެވްއިން ބުނެފައިވަނީ، މިވޯޓު ނެގިއަސް އަދި ނުނެގިއަސް ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ހަތަރު ސަރަހައްދުވެސް އަނބުރާ އަތުލުމަށް ހަނގުރާމަކުރާނެ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނަނީ އެދުވަހަކުން ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ހަމަލާ ދިނީ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ހޫނުކުރާނެ ކަމުގައެވެ. ރަޝިޔާއިން އެ ތައްޔާރުވަނީ އެކަމަށް ކަމުގައެވެ.

ދާދި ފަހުން ރައިސް ޕުޓިން ވަނީ، ހަގުރާމަޔަށް ދިއުމަށް އެންމެ މަދުވެގެންވެސް އިތުރު ތިންލައްކަ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ފައްޓަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
10%
10%
10%
30%
10%
30%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!
ހުޅަނގުން ޔޫކްރެއިނަށް ސިފައިން ފޮނުވައިފިނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ: ޕޫޓިން
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު